Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vanhojen talojen hissien rakentamiseen annettava kaupungin avustus

MliDno-2017-259

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus 15.5.2016 § 192 ja kaupunginvaltuusto 23.5.2016 § 66 ovat käsitelleet kokouksissaan valtuustoaloitteen hissien rakentamisen tukemisesta 10 % rakentamiskustannuksista vanhoihin kerrostaloihin rakennettavissa hisseissä ja päättäneet 90 000 € määrärahan varaamisesta vuoden 2017 talousarvioon. Vuoden 2017 rakennusvalvonnan talousarvioon on lisätty 90 000 € määräraha hissiavustuksiin vuodelle 2017. Talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.12.2016 § 155.

Avustushakemuksen käsittelystä on rakennuslautakunnan kokouksessa 26.1.2017 päätetty aiemmin seuraavasti:

Hakemus Mikkelin kaupungin hissiavustusta varten jätetään sen jälkeen, kun ARA on myöntänyt hissiavustuksen hissin rakentamista varten. Hakemukseen liitteeksi on liitettävä ARA:n päätös hissiavustuksesta ja pohjapiirustus hissin sijoituksesta, selvitys esteettömyydestä, kaupparekisteriote ja taloyhtiön päätös hissin rakentamisesta.

Määräraha hissin rakentamiseen varataan varsinaisella avustuspäätöksellä. Varsinaisia avustuspäätöksiä tehdään niin kauan kuin tähän avustusmuotoon tarkoitettua määrärahaa riittää. Maksatushakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hissitarkastustodistus ja taloyhtiön tilitiedot avustuksen maksamista varten. Avustus maksetaan, kun rakennusvalvonnan lopputarkastus hyväksytysti suoritettu ja hissitarkastuspöytäkirja esitetty.

Avustushakemukset valmistelee johtava rakennustarkastaja ja avustuksen myöntää rakennuslautakunta. Maksatukset hyväksyy johtava rakennustarkastaja tai määrätty sijainen.

Muutos hissiavustusten käsittelyssä ja avustusten maksamisessa:

Käsiteltäviä hakemuksia on saapunut tähän mennessä kolme kappaletta, joista yhteen on toimitettu tarvittavat asiakirjat, jonka perusteella asia voidaan käsitellä. Määräraha on varattu tämän vuoden talousarvioon. Maksatus oli aiemmmin päätetty suoritettavaksi, kun hissi on rakennettu ja hissitarkastukset tehty. ARA:n avustuspäätöksissä maksatusaika on ollut kahden seuraavan täyden kalenterivuoden päähän päätöksestä. Kaupungin päätös avustuksista koskee vain tätä vuotta, minkä aikana myös avustusmaksut tulee olla maksettu. Nyt haettavat hissit eivät välttämättä valmistu tämän vuoden aikana. Jotta myönnetyt avustukset voidaan maksaa vuoden 2017 aikana, tulee hakijan toimittaa maksatushakemuksen liitteeksi kuitit maksetuista rakennuskustannuksista. Maksettuja kustannuksia tulee esittää vähintään 5 % verran hyväksytyistä kustannuksista 1.12.2017 mennessä. Maksatushakemus tulee toimittaa rakennusvalvontaan viimeistään 1.12.2017 mennessä, jotta maksut ehditään kirjata vuoden 2017 kirjanpitoon. Päätökseen tulee kirjattavaksi palautusehto, mikäli hissin avustuksia on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on myönnetty tai mikäli hissiä ei oteta käyttöön viimeistään ARA:n hissiavustuspäätökseen kirjattuna määräaikana.

Edellä mainittu maksatusmuutos kirjataan avustuspäätöksiin tiedoksi sekä korjataan kaupungin hakulomakkeelle ja ohjeisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Mikkelin kaupungin hissiavustuspäätöksen käsittelyä muutetaan siten, että maksatushakemus tulee toimittaa viimeistään 1.12.2017 mennessä rakennusvalvontaan. Maksatushakemuksen liitteeksi tulee toimittaa rakentamiskustannuksista kuitit. Maksettuja kustannuksia tulee olla 1.12.2017 mennessä vähintään 5 % hyväksytyistä rakentamiskustannuksista. Hissi tulee ottaa käyttöön viimeistään ARA:n päätökseen kirjattuna päivänä. Mikäli avustuksia on käytetty muuhun tarkoitukseen tai hissiä ei ole otettu käyttöön määrättynä aikana, tulee hissiavustus palauttaa kaupungille. Palautettavalle määrälle on suoritettava avustuksen maksupäivästä lukien korkoa korkolain korkokannan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Rakennuslautakunta
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10)
50101 MIKKELI