Rakennuslautakunta, kokous 15.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Sähkö-ja puhelinjohtojen sijoittamista koskeva valitus, Keijo ja Raija Pöyry

MliDno-2015-2506

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunta 19.12.2013 § 58 

ESE-Verkko Oy ja Mikkelin Puhelin Oyj ovat 29.10.2013 saapuneessa hakemuksessaan pyytäneet rakennuslautakuntaa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti sähkö- ja puhelinkaapelien sijoittamisesta Mikkelin kaupungin Emolan kaupunginosan tontin 1 alueelle.

Kyseessä on jo olemassa oleva sähkö- ja puhelinkaapelinippu, joka hakemuksen mukaan sijaitsee tontin kadunpuoleisen sivun pituudelta enimmillään 20 cm verran Keijo ja Raija Pöyryn omistaman tontin 7-19-1 alueella. Hakijoiden mukaan johtojen siirtämistä eri kohtaan ei voida järjestää kohtuullisin kustannuksin. Esitetyn laskelman mukaan siirto aiheuttaisi kustannuksia 8925 euron verran.

Maanomistajalle on 14.11.2013 lähetetyllä kirjeellä varattu tilaisuus antaa vastine hakemuksen johdosta. Maanomistajilta on 3.12.2013 saapunut vastine. Hakijat ovat toimittaneet lisäselvityksiä vastineen johdosta.

Kyseinen johtonippu on tullut ilmeisesti erehdyksessä osittain tontin alueelle, kun se on ollut tarkoitus sijoittaa katualueen reunaan vuonna 1999 kadun peruskorjauksen yhteydessä. Virheellinen sijainti oli tullut ilmi syksyllä 2012, kun tontin omistajat olivat rakentaneet aidan tontin rajalle ja yksi aidan metallitolppa oli vaurioittanut naapuritontille menevää sähkönsyöttökaapelia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennuslautakunta ei siis ota kantaa korvaukseen.

Esitetty sähkö- ja puhelinkaapelien sijoitus ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle. Tontin raja-aita on saatu rakennettua luvan mukaiselle paikalle. Muu rakentaminen ei ole mahdollista katualueen rajalla. Mikäli maahan jo upotetuista aitatolpista aiheutuu myöhemmin haittaa sähkönsyötölle tai puhelinyhteyksille, ovat hakijayhtiöt velvollisia korjaamaan vauriot tai haitan omalla kustannuksellaan. Hakijat ovat ilmoittaneet osallistuvansa mahdollisen portin rakentamiseen siirtämällä tarvittaessa kaapeleita siltä kohtaa.

Rakennuslautakunta päätti, että sähkönsyöttö- ja puhelinkaapelit saa pitää nykyisellä paikallaan tontin 7-19-1 alueelle liitekartoista ilmenevässä paikassa, koska niiden siirtämistä toiseen paikkaan ei voi toteuttaa kohtuullisin kustannuksin eikä nykyinen sijoitus vaikeuta alueen kaavoitusta tai aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle .

Rakennuslautakunta 11.3.2014 

Keijo ja Raija Pöyry valittivat rakennuslautakunnan päätöksestä Kuopion hallinto-oikeuteen.

Valituksessa vedottiin siihen, että johtojen sijoittamiseen kyseiseen paikkaan ei olisi voinut antaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa, jos sitä olisi haettu silloin, kun johdot on erehdyksen seurauksena sijoitettu nykyiselle paikalleen. On totta, että johtojen sijoittamiseen kyseiseen paikkaan tuskin olisi ollut laillisia perusteita ilman maanomistajan suostumusta. Kustannukset johtojen sijoittamisesta katualueen puolelle olisivat olleet aivan samat kuin nykyisellä paikalla.

Nyt on kuitenkin kyse paikallaan jo olevista johdoista ja siitä, onko olemassa edellytykset pitää ne nykyisellä paikallaan vai tuleeko ne siirtää katualueen puolelle.

Hakijan esittämää kustannusarviota ei ole syytä epäillä. Valittajat ovat esittäneet vain epämääräisen laskelman työn kestoajasta kustannusarvion ja tietyn tuntitaksan perusteella. Tässä ei ole huomioitu materiaalikustannuksia, jotka halkijan mukaan ovat puolet kokonaiskustannuksista Hakijan kustannusarvion mukaisia siirtokustannuksia on pidettävä kohtuuttomina suhteessa siihen, mikä haitta johtojen jättämisestä nykyiselle paikalleen voisi aiheutua.

Tontin omistajille on myönnetty lupa aidan rakentamiseen vuonna 2012 ja aita on rakennettu. Luvassa tai lupahakemuksessa ei ole mainittu minkäänlaista porttia tai portin pylväitä. Muunlainen rakennustyö kuin aidan rakentaminen katualueen reunassa ei ole mahdollista. Mikäli portin rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, on se teknisesti helppo toteuttaa niin, ettei maata tarvitse kaivaa niin syvältä, että johtojen sijainnilla olisi mitään vaikutusta työhön. Portin pylväät sijoitetaan routasuojattuun betonivaluun, mikä on tukevampi ratkaisu kuin pylväiden upottaminen syvälle maahan. Luvan hakijat ovat jo aikaisemmin ilmoittaneet olevansa valmiita osallistumaan työhön tai tontin omistajille johdoista aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.

Johtolinja on suojattu sulakkeilla, joten vahinkotilanteissa linjasta katkeaa virta. Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta edellyttää, että rakennuksen tai rakennelman rakentamisessa on ennen kaivutyön aloittamista varmistauduttava paikalla olevien kaapeleiden, johtojen ja putkien sijainnista. Näin toimimalla ei ole vaaraa, että vahingossa osutaan johtoihin.

Se, että johtojen korjaustyön jälkiä ei kaikilta osin ole siistitty, ei vaikuta sijoituspäätökseen. Korjaustyön suorittajan velvollisuus on huolehtia alue kuntoon. 

Rakennuslautakunta päätti antaa Kuopion hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon Keijo ja Raija Pöyryn tekemän valituksen johdosta ja vaati, että valitus hylätään perusteettomana.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 30.11.2015 hylännyt valituksen todeten, että johtojen pysyttämisestä paikallaan kiinteistölle aiheutuva haitta on vähäinen, johdot ovat hyvin vähäisessä määrin kiinteistön alueella ja johtojen siirtämisestä aiheutuisi yhtiölle huomattavat kustannukset. Näin rakennuslautakunnalla on ollut oikeus päättää johtojen pysyttämisestä kiinteistön alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, vt. johtava rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.