Rakennuslautakunta, kokous 15.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Määräys luvattoman rakennuksen poistamiseen Järvenpään kylän tila Selänpelto RN:o 5:92

MliDno-2015-2467

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin rakennusvalvonnan tietoon oli kesällä 2014 tullut, että Ritva ja Matti Partion omistamalla Mikkelin kaupungin Järvenpään kylän tilalla Selänpelto RN:o 5:92 (kiinteistötunnus 491-522-5-92), osoitteessa Kotilammentie 91 C, 52300 Ristiina, sijaitsee saunarakennus, jolle ei ole myönnetty rakennuslupaa. Tilalla on lomarakennus, jolle on myönnetty lupa vuonna 2006.

Lähistön maanomistajat ovat ihmetelleet tilannetta. Luvattomasta saunasta kerrotaan aiheutuneen häiriötä erityisesti siksi, että tilaa käytetään vuokraustoiminnassa.

Rakennustarkastaja Juha Häyrinen on käynyt tilalla ja todennut, että lähellä rantaviivaa on tynnyrisauna.

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n ja Ristiinan alueella noudatettavan rakennusjärjestyksen mukaan tällainen rakennus vaatii rakennusluvan. Sillä ei ole merkitystä, onko rakennuksella perustuksia tai onko se esimerkiksi pyörien tai jalaksien päällä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tällainen liikuteltavissakin oleva rakennus tai rakennelma vaatii luvan, ellei se ole vain tilapäisesti varastoituna ja pois normaalista käytöstä.

Selänpellon tilalla ei ole rantarakennusoikeutta, joten rakennuksille on mahdollista saada rakennuslupa vain rantavyöhykkeen ulkopuolelle ellei muulle sijoituspaikalle myönnetä poikkeamislupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädetään, että jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka lyö laimin näihin perustavan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Saman lain 185 §:ssä säädetään, että joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyn tai määrätyn rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.

Saman lain 186 §:ssä säädetään vielä, että kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämisestä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Tilan omistavia Ritva ja Matti Partiota on 20.8.2014 lähetetyssä kirjeessä kehotettu poistamaan luvaton sauna tilalta 30.9.2014 mennessä. Kirjeessä on myös kerrottu rakennuslautakunnan mahdollisuudesta käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaisia pakkokeinoja ellei kehotusta noudateta. Kirjeessä Partioille on varattu tilaisuus antaa rakennuslautakunnalle oma selityksensä asian johdosta.

Partiot ovat hakeneet saunarakennukselle rakennusluvan ja se on myönnetty päärakennuksen viereen samaan pihapiiriin 28.10.2014. Sauna oli nostettu pyörillä olevan alustan päälle.Saunaa ei ollut kuitenkaan siirretty tälle luvan mukaiselle paikalle. Rakennustarkastajan kysyttyä selitystä asialle Partiot olivat ilmoittaneet, että paikka on liian pehmeä rakennuksen sijoituspaikaksi. Uudeksi sijoituspaikaksi oli 1.7.2015 pidetyssä paikan merkitsemisessä sovittu päärakennuksen pihapiirissä, mutta rakennuksesta rantaan päin oleva paikka. Rakennus jäisi edelleen varsinaisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle, jolloin sille on mahdollista myöntää lupa.

Rakennustarkastaja Juha Häyrinen on käynyt tilalla syksyllä 2015 ja havainnut, että luvaton sauna on edelleen entisellä paikallaan lähellä rantaa. Hän on kirjannut katselmuspöytäkirjaan 26.11.2015 rakennuksen sijaitsevan rakennusluvan vastaisessa paikassa. Pöytäkirja on toimitettu myös Partioille.

Matti Partio on käynyt neuvottelemassa tilanteesta vt. johtava rakennustarkastaja Sari Valjakan kanssa 9.12.2015. Partio ei antanut kirjallista selitystä asiasta, mutta ilmoitti, että sauna on siirretty luvan mukaiselle paikalle ja  vetosi samalla siihen, että pyörillä varustetulle alustalle sijoitettua saunaa käytetään retkeilyyn eikä sen siirtäminen rantaan vaadi lupaa.

Partiolta oli 13.12.2015 saaapunut sähköpostiviesti, joka on liitteenä. Viestin mukaan saunarakennus on siirretty luvan mukaiselle paikalle, mutta Partion mukaan sitä siirrellään eri paikkoihin, koska se ei perävaununa vaadi lupaa.

Pyörilla varustetun saunarakennuksen käyttämistä ja säilyttämistä omalla kiinteistöllä, vaikka sitä siirrettääisiin välillä paikasta toiseen, ei voida katsoa sellaiseksi retkeilyksi, joka vapauttaisi velvollisuudesta hakea rakennuksella rakennuslupaa tai antaisi oikeuden säilyttää ja käyttää sitä sellaisessa paikassa, jossa ei ole rakennusoikeutta.

Lupa-asiakirjat, kartat ja kuvat esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, vt. johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää velvoittaa Ritva ja Matti Partion poistamaan luvattoman saunarakennuksen Mikkelin kaupungin Järvenpään kylän tilan Selänpelto RN:o 5:92 rannasta ja sijoittamaan sen rakennusluvan mukaiseen paikkaan. Sauna on siirrettävä 31.1.2016 mennessä kummallekin henkilölle nyt asetettavan tuhannen (1.000) euron sakon uhalla. Rakennusta ei saa siirtää tilalla muuhun kuin rakennusluvan mukaiseen paikkaan. Vaihtoehtoisesti rakennus voidaan purkaa mainitun määräajan kuluessa. Mikäli lautakunnan päätöstä ei noudateta annetussa määräajassa, voi lautakunta tuomita nyt asetetun uhkasakon maksettavaksi ja asettaa uuden uhkasakon.

Mikäli tilan omistajat noudattavat määräajassa lautakunnan päätöstä, voidaan katsoa, ettei yleinen etu edellytä asian ilmoittamista poliisille esitutkintaa varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ritva ja Matti Partio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8-16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.