Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

MliDno-2019-2059

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 19.12.2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 2.4.2015. Määräykset on hyväksytty seuraavasti:

  • Mikkelin kaupunginvaltuusto 11.6.2012 § 54
  • Hirvensalmen kunnanvaltuusto 18.6.2012 § 26
  • Mäntyharjun kunnanvaltuusto 5.9.2012 § 20
  • Pertunmaan kunnanvaltuusto 18.6.2012 § 25
  • Kangasniemen kunnanvaltuusto 15.12.2014 § 67

 

Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Tämän johdosta esimerkiksi lain pykälöinti muuttui kokonaan. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on aloittanut ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen. Tavoitteena on luoda koko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset sekä päivittää määräykset vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä. Päivitystyö tehdään yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa.

Valmistuvasta luonnosehdotuksesta tullaan pyytämään tarvittavat lausunnot YSL 203 §:n mukaisesti. Myös kuntalaisille varataan mahdollisuus saada tietoja ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta sekä lausua asiasta mielipiteensä hallintolain (HL, 434/2003) 41 §:n mukaisesti.

Päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset ja perusteluosio on tarkoitus saattaa Mikkelin kaupunginvaltuuston sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan  yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 19.12.2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 2.4.2015.

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tarkoituksena on ollut päivittää määräykset vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Päivittäminen on tehty yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen ympäristönsuojelumääräyksiksi. Liitteenä 2 on ehdotus määräysten perusteluiksi.

Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle sekä muille tarvittaville viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksien valmistelusta tiedotetaan hallintolain 41 §:n mukaisesti.

Kuntien voimassaolevat ympäristönsuojelumääräykset ovat mm. Mikkelin kaupungin verkkosivuilla: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/ymparisto/ymparistonsuojelu

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa nähtäville liitteen 1 mukaisen ehdotuksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelumääräyksiksi ja liitteen 2 mukaisen ehdotuksen ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 15.6.2020 –31.8.2020.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää ehdotuksista lausunnot toimialueen kuntien muilta viranomaisilta (terveydensuojelu-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta), Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja keskeisiltä sidosryhmiltä (mm. MTK-Etelä-Savo, Etelä-Savon Yrittäjät, Mikkelin seudun vapaa-ajan asukkaat ry). 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
  • Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Tällä hetkellä voimassa olevat Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2015. Tämän jälkeen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tavoitteena on luoda koko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja päivittää määräykset vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyötä on tehty yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on asettanut kokouksessaan 10.6.2020 nähtäville luonnoksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista. Luonnoksista pyydettiin lausuntoja kuntien rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta, valtion ympäristönsuojeluviranomaiselta (Etelä-Savon Ely-keskus), Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja yhdistyksiltä, joiden edustamaa toimialaa ympäristönsuojelumääräykset saattavat koskea (MTK Etelä-Savo ry, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaat ry, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry). Ympäristönsuojelumääräykset olivat nähtävillä kuntien www-sivuilla 15.6.2020 –31.8.2020.

Ympäristönsuojelumääräysten ja perustelujen luonnoksista saatiin lausunnot viidestä eri organisaatiosta. Lausunnon antoivat Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Mäntyharjun kunnan rakennusvalvontaviranomainen, MTK Etelä-Savo, Etelä-Savon ely-keskus ja Etelä-Savon pelastuslaitos. Saatujen lausuntojen perusteella ympäristönsuojelumääräyksiin ja määräysten perusteluihin tehtiin muutoksia ja päivitetyt ehdotukset esitetään hyväksyttäväksi Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle ja edelleen kaupungin- ja kunnanhallituksille ja valtuustoille. Ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi sekä yhteenveto saaduista lausunnoista ja lausuntojen johdosta tehdyistä muutoksista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevat ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja lähettää määräykset hyväksyttäviksi Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kunnanhallituksille ja valtuustoille.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

§ 22 Lause "Pohjavesialueilla kemiallisia kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain pakottavasta syystä" muutetaan muotoon pohjavesialueilla kemiallisia kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain erittäin perustellusta syystä.

§ 23 Eläimiä laidunnettaessa on vesistön rantaan jätettävä laitumen kaltevuudesta riippuen riittävä, mutta vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke, jolle ei saa sijoittaa kasvipeitettä vahingoittavia toimintoja, kuten eläinten ruokintapaikkoja ja juottopisteitä.

Tiedoksi

Etelä-Savon ely-keskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, MTK Etelä-Savo, Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan rakennusvalvontaviranomaiset

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.