Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuksen muuttaminen (lisäpykälä)

MliDno-2021-573

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sopimus Mikkelin seudun ympäristöpalveluista (11.11.2016) määrittelee, miten sopimuskuntien väliset kustannukset jaetaan.

Tällä hetkellä sopimuksen mukaisesti eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan kuntien kesken toteutuneiden kuntakohtaisten suoritteiden eli sairaskäyntien, virkamatkojen ja hoidettujen pieneläinten lukumäärän perusteella. Ulkopaikkakuntalaisten eläinten hoidot kerryttävät sen kunnan pisteitä missä eläin on hoidettu. Pisteet lasketaan yhteen ja kunkin kunnan maksuosuudeksi tulee sen kunnan pisteiden osuus kokonaispisteistä..Suoritteilla on seuraavat painokertoimet:

  • Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä
  • Yksi virkamatka vastaa kolmea (3) pistettä
  • Yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä

Virkamatkoja ei oteta huomioon mm. Sosterissa tai Jyväskylän kaupungin vastaavissa sopimuksessa. Virkamatkojen kustannukset korvataan Avista/Ruokavirastosta, koska ne ovat valtion tehtäviä. Kyseessä on läpilaskutus.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimukset pienteurastamojen lihantarkastuksesta ovat keskenään erilaiset. Osa on kuntasopimuksia ja osa palkkioperusteisia sopimuksia. Ruokaviraston kanssa tehty kuntasopimus korvaa tarkastuksesta tulleet kustannukset täysimääräisesti, mutta silti nämä kirjautuvat virkamatkasuoritteiksi ja on otettu huomioon kuntien kustannusten jaossa. Palkkioperusteisessa sopimuksessa kaupungineläinlääkäripraktikko tekee tarkastukset sivutoimi-ilmoituksella ja Ruokavirasto ei korvaa tarkastuksista työnantajalle, eikä tehdyt tarkastukset toisaalta kirjaudu suoritekirjanpitoon ja vaikuta kuntalaskutukseen.

Kuntien lakisääteinen velvollisuus järjestää kiireellinen eläinlääkäriapu kaikille alueellaan vakituisesti tai väliaikaisesti oleville kotieläimille (tuotanto- ja harraste-eläimet) määrittelee alueella tarvittavat eläinlääkäriresurssit. Lihantarkastustyö ei lisää tämän vuoksi resurssitarvetta. Lisäksi praktikkoeläinlääkäreillä ei ole työaikaa, joten praktikkoeläinlääkäri tekee lihantarkastustehtävät tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella ja päivystäjänä vain, jos on itse päivystäjä.

Virkamatkojen poistaminen poistaisi tämän sopimuskuntien välisen epätasa-arvoisuuden.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sekä Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille sopimuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista  muuttamista eläinlääkintähuollon kustannusjaon osalta siten, että virkamatkat jätetään painokertoimista pois. Eläinlääkintähuollon kustannusjaossa otettaisiin huomioon 1.1.2021 alkaen kuntakohtaiset suoritteet seuraavilla painokertoimilla:

  • Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä.
  • Yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä.

Muutos tehtäisiin takautuvasti 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen kunnanhallitus, Kangasniemen kunnanhallitus, Mäntyharjun kunnanhallitus, Pertunmaan kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.