Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Maa-ainesluvan rauettaminen kiinteistöllä Vilkonpään sora-alue (97-410-2-169), Hirvensalmi

MliDno-2017-1724

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Destia Oy on jättänyt 2.6.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-aineksen ottamiseen Hirvensalmen kunnan Malvaniemen kylän Vilkonpään sora-alueelle (097-410-2-169). Lupaa haetaan 45 000 m3:n (kiintokuutio) soran ja hiekan ottamiseen kymmenen vuoden aikana. Alueen maa-aines on tarkoitus käyttää rakentamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 1,9 ha.

Destia Oy on samalla hakenut maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottamisen ennen kuin lupa on saanut lain voiman.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Destia Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen Vilkonpään sora-alueelle, tilalle (097-410-2-169).

Samalla myönnetään aloituslupa toiminnalle muutoksen hausta huolimatta.

Tästä lupapäätöksestä ja alottamisluvasta muutoksen hausta huolimatta  peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti 1265 euroa.

Maa-aineslain mukainen vakuus muodostuu taksan mukaan 6700 euroksi. Hakijan tulee esittää voimassa oleva vakuus viipymättä päätöksen saannin jälkeen.

Tämä lupapäätös on voimassa viisi (5) vuotta. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 10.10.2022.

Ottotoiminta sisältää maisemoinnin. Ottotoiminta tulee lopettaa 10.10.2022 ja maisemointi tulee olla tehty vastaavaan ajankohtaan mennessä, 10.10.2022. Vakuus tulee olla voimassa 10.10.2023 tai kun pyydetty ja hyväksytty lopputarkastus alueelle on tehty.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Arto Turunen on ilmoittanut 13.2.2020 Mikkelin seudun ympäristöpalveluille, että ottamistoiminta Vilkonpään sora-alueella on päättynyt. Maa-ainesten ottopaikka sijaitsee Hirvensalmen Malvaniemen kylässä, kiinteistöllä Vilkonpään sora-alue (97-410-2-169). Turunen on ilmoittanut hakevansa maa-ainesluvan rauettamista ja vakuuden vapauttamista.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on päätöksellään 6.9.2017 § 14 myöntänyt ko. tilalle maa-ainesluvan. Maa-aineslupa on sittemmin siirretty Destia Oy:ltä Arto Turuselle ympäristöpäällikön päätöksellä 30.10.2018 § 41. Lupa on voimassa 10.10.2022 saakka. Luvalle on asetettu 7 600 euron vakuus.

Maa-ainesluvan rauettamista haetaan ottamistoiminnan päättymisen johdosta. Alueen jatkokäytöksi on ilmoitettu metsätalous.

Maisemoinnin päätyttyä toiminnanharjoittaja pyysi alueelle lopputarkastuksen. Alue on hyväksytysti lopputarkastettu 21.12.2020. Lopputarkastuksesta on laadittu tarkastuspöytäkirja ja -muistio.

Päätöksen peruste

Maa-aineslupa voidaan rauettaa luvanhaltijan hakemuksesta. Vakuus voidaan vapauttaa ennen vakuuden määräajan umpeutumista tilanteessa, jossa myönnetty maa-aineslupa rauetetaan ja vaaditut viimeistelytyöt alueella on tehty.

Päätösehdotus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää rauettaa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan Arto Turuselle myöntämän maa-ainesluvan (6.9.2017 § 14). Samalla kyseiseen lupaan liittyvä vakuus vapautetaan. Luvan päättyminen ilmoitetaan NOTTO-tietojärjestelmään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luvanhaltija, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin kaupungin kirjaamo, NOTTO-järjestelmä, Hirvensalmen kunta, pankki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maa-aineslain (555/1981) 20 a §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
 • kunnan jäsen,
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
 • muu yleistä etua valvova viranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on maa-aineslupa -asiassa toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.