Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2018

MliDno-2017-2454

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syyskuussa 2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja sen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle esitetään yleiset periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut YSL 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman, ja päivittänyt valvontasuunnitelman ja -ohjelman vuodelle 2018. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin periaatteet ja yhteenveto valvontaohjelmasta. Valvontaohjelmaan sisältyy yhteensä 211 ympäristölupavelvollista tai rekisteröintimenettelyn piirissä olevaa laitosta tai toimintoa. Lisäksi valvontasuunnitelmaan on sisällytetty jätelain mukaisia valvontatehtäviä ja maa-aineslain valvonta. Valvontasuunnitelmaan on kirjattu yhteensä 176 suunnitelman mukaista tarkastusta vuodelle 2018. Valvontasuunnitelmassa on erikseen kuvattu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaisten viranhaltijoiden suorittamaa muuta kuin valvontaohjelmaan sisältyvää valvontaa, mihin kuuluu mm. vesihuoltolain ja vesilain mukaisia valvontatehtäviä, ympäristönsuojelulain mukaisten meluilmoitusten käsittely ja valvonta ja maasto- ja vesiliikennelain mukaisten hakemusten käsittely ja niihin liittyvä valvonta. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alainen viranhaltija valvoo mm. haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanoa ja maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (ent. nitraattiasetus) toteuttamista.

1.7.2016 alkaen maa-aineslupien valmistelu ja maa-aineslain valvonta siirtyivät kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella on vanhoja voimassa olevia maa-aineslupia tällä hetkellä 180 kpl, ja uusia lupia tulee vireille vuosittain noin 20. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen osalta kyseessä on uusi tehtävä, joka vaatii vuositasolla henkilöstöresursseja noin yhden henkilötyövuoden verran. Maa-aineslupiin liittyvä valvonta on sisällytetty ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan.

Valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta ovat olleet yleisesti nähtävillä 21.12.2015-20.1.2016. Valvontasuunnitelman päivityksestä ja valvontaohjelman yhteenvedosta vuodelle 2018 ei ole pyydetty lausuntoja eikä sitä ole asetettu yleisesti nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman päivityksen ja valvontaohjelman vuodelle 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi
  • Heikki Tanskanen, ympäristösuunnittelija, heikki.tanskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

1.1.2018 voimaan astuivat Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 833/2017 ja Laki jätelain muuttamisesta 834/2017.

Muutosten keskeisenä sisältönä on, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi jatkossa periä maksun onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilainteiden valvonnasta tietyin ehdoin (169 §).  Lisäksi kunnissa, joissa pilaantuneiden maa-ainesten valvonta on siirretty kunnan vastuulle, voidaan periä maksu 136 §:n mukaisista valvontatoimista. Jätelain muutoksen myötä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen, yksittäisen määräyksen sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antamisesta ja valvonnasta (75 §, 125 §, 126 §). Maksun voi myös periä 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista, jotka perustuvat 124 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin suunnitelmiin. Maksujen periminen näistä tehtävistä edellyttää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittämistä ja jätelain mukaisten tehtävien sisällyttämistä ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan.

Jätelain mukaiset kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelmat koskevat 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaista keräystä ja niitä 124 §:n 1 momentin mukaisia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvomia toimintoja, joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja. Jätelain mukaiset valvontasuunnitelmat tulee olla valmiina kaikilta osin (124 § ja 100 §) 30.6.2018 mennessä.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan jätelain mukaiset valvontasuunnitelmat on syytä yhdistää ympäristönsuojelulain mukaisiin valvontasuunnitelmiin ja siirtää jätelain suunnitelmallisen valvonnan kohteet olemassa oleviin ympäristönsuojelulain 168 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin valvontaohjelmiin. Jätelain valvontasuunnitelman tulee perustua arviointiin jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista (JL 124 § 2. mom.).

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman, joka on viimeksi päivitetty vuonna 2017. Jätelain muutoksen myötä ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma päivitetään siten, että suunnitelmaan sisällytetään myös jätelain suunnitelmallinen valvonta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojelun ja jätelain valvontasuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.