Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ympäristölupa Haukilammen maankaatopaikalle, Tähkämäki, Mikkeli

MliDno-2018-863

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Autokuljetus Oy on jättänyt 1.3.2018 ympäristölautakunnalle ympäristösuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaisen hakemuksen maankaatopaikkatoiminnalle. Maankaatopaikka sijaitsee Mikkelin Suonsaaren Tähkämäen tilalla R:no 1:129. Hakemuksen käsittelyvaiheen aikana hakija on peruuttanut hakemuksesta suunnitellun lisäalueen. Jatkolupaa haetaan maankaatopaikalle viideksi (5) vuodeksi 22 000 m3rtr suuruisen maa-ainesmäärän suunnitelmalliselle sijoittamiselle maankaatopaikantoiminnan loppuun saattamiseksi ja viimeistelylle.  Maankaatopaikan maa-aineksen sijoitusalueen pinta-ala on 2,4 ha ja alueen toimintaan liittyvän kantojen varastointi ja murskausalueen pinta-ala on 0, 4 ha. Suunniteltu korkeus on +116,25 (N2000).

Maankaatopaikan läheisyyteen on myönnetty betonijätteelle välivarastointi ja murskauspaikka (Mikkelin seudun ympäristölautakunta päätös 5/2013, 26.3.2013). Mikkelin Autokuljetus Oy on esittänyt voimassa olleen ympäristöluvan rauettamista.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Mikkelin Autokuljetus Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen luvan maankaatopaikalle, kantojen varastoinnille sekä murskaukselle suunnitellulle paikalle tilalle Tähkämäki.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että lupa on voimassa 31.12.2021 saakka, mihin mennessä alue tulee olla maisemoitu ja toiminta alueella päättynyt. Esitys hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Päätös: Hakijalle; muistutuksen tehneelle, Tiedoksi: Mikkelin kaupunki/Rakennusvalvonta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Ympäristönsuojelu ja vesienhoitoyksikkö, Mikkeli kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin internetsivuilla ja julkipano.fi sivulla. Lisäksi tieto päätöksestä toimitetaan neljälle naapurille ja kahdelle maa-omistajalle.

Muutoksenhaku

VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi