Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tiedoksi

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-​Savon ELY -​keskus on antanut seuraavat ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaiset päätökset pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta:

ESAELY/220/2018,​ 13.3.2018,​ Mikkelin kaupunki,​ Graanintie 7-​11,​ 50190 Mikkeli,​ Kiinteistötunnus: 491-​10-​1-​1

Alue on osa vanhaa Graanin puuteollisuusaluetta. Puuteollisuus on alueella aloitettu vuonna 1890 Tuppuralan höyrysahan toimesta. Kohdealueella on sijainnut Graanin vaneritehdas,​ jossa toiminta on päättynyt 1986. Vanhat tehdasrakennukset on purettu 1990-​luvulla. Alueen maaperässä sijaitsee tehdasrakennusten perustuksia sekä purkujätteitä. Kiinteistöillä ei ole nykyisellään rakennuksia tai päällystettyjä alueita.

Täyttömaakerroksissa todettiin dioksiineja/furaaneja kynnysarvotason ylittävissä pitoisuuksissa. Yhden koekuopan pintamaassa todettiin alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus raskaita öljyjakeita ja yhdessä rakennusjätetäyttöä sisältävässä näytteessä kynnysarvotason ylittävät pitoisuudet sinkkiä ja arseenia. Yhdessä koekuopassa todettiin rakennusjätettä sisältävän kerroksen maa-​aineksessa asbestia (antofylliittia). Kunnostus tehdään massanvaihtona.

ESAELY/223/2018,​ 13.3.2018,​ Mikkelin kaupunki,​ Graanintie 19-​21,​ 50190 Mikkeli,​ Kiinteistötunnus: 491-​10-​9903-​0

Kohde sijaitsee entisellä Graanin tehdasalueella ja alueen ympäristössä on sijainnut mm. tynnyritehdas,​ saha ja puutalotehdas. Näytteessä todettiin öljyjakeiden pitoisuus 10 mg/kg,​ josta muutama mg/kg PAH-​yhdisteitä. Kahdessa koekuopassa havaittiin rakennusjätetäyttöä 0,​2…1,​0-​2,​5 m syvyydellä maanpinnasta. Jätetäytön maa-​aineksessa todettiin VNa:n 214/2007 ylemmän ohjearvotason ylittävät pitoisuudet PAH -​yhdisteitä ja sinkkiä,​ alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus lyijyä sekä kynnysarvotason ylittävät pitoisuudet arseenia ja öljyhiilivetyjä (>​C10-​C40).

Kahdessa koekuopassa havaittiin puuteollisuudesta peräisin olevaa jätettä (purua,​ puuta,​ risuja,​ lautaa) 1,​0…2,​0 m syvyydelle maanpinnasta. Pintamaassa (0-​0,​2m) todettiin VNa:n kynnysarvotason ylittävä pitoisuus dioksiineja/furaaneja. Täyttömaissa todettiin yksittäinen alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus lyijyä ja kynnysarvotasot ylittäviä pitoisuuksia muita metalleja ja öljyhiilivetyjä. Kunnostus tehdään massanvaihtona.

Korkeimman hallinto-​oikeuden päätös 12.3.2018 Diaarinumero 2875/1/17 ympäristölupaa koskevasta valituksesta. Mikkelin seudun ympäristölautakunta myönsi 18.3.2016 antamallaan päätöksellä (3.3.2016 § 17) SBS Betoni Oy:lle ympäristöluvan kallion louhimiseen ja kiviaineksen murskaamiseen Mikkelin kaupungin Tikkalan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle 491-​35-​10-​1. Vaasan hallinto-​oikeus jätti päätöksellään 11.5.2017 tutkimatta tehdyn valituksen sillä perusteella,​ että valittajalla ei ole valitusoikeutta. Valittajan kauppakirjaan perustuva oikeus hakea maa-​aineslupaa viereiselle kiinteistölle ei luo hänelle oikeutta hakea muutosta SBS Betoni Oy:n ympäristölupaan rajanaapurina. Hän valitti tästä edelleen. Korkein hallinto-​oikeus hylkäsi valituksen. Vaasan hallinto-​oikeuden päätöstä ei muuteta.

Vaasan hallinto-​oikeuden päätös 6.4.2018 Diaarinumero 00983/17/5109 ympäristölupaa koskevasta valituksesta. Mikkelin seudun ympäristölautakunta hylkäsi päätöksellään 8.6.2017 § 58 hakijan ympäristölupahakemuksen kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen Mikkelin Tikkalan kylässä sijaitsevalla Pitkäkallion tilalla 491-​462-​2-​2. Hakija on peruuttanut valituksensa,​ joten hallinto-​oikeus toteaa ratkaisussaan,​ että lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa.

Mikkelin ympäristötilinpäätös 2017. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen ja ympäristöpalvelujen yhteistyönä eri hallintokunnilta kerättyjen tietojen pohjalta laatima ympäristötilinpäätös on järjestyksessään 12. ympäristötilinpäätös Mikkelistä.

Kaupungin yhteenlasketut ympäristötulot olivat vuonna 6,​52 milj. euroa,​ joka on 8,​1 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuloista. Lähes kaikki tulot tulivat jätevesimaksuista,​ mikä on noin 96 prosenttia kaikista ympäristötuloista.

Ympäristömenot olivat 8,​34 milj. euroa,​ joka oli 2,​1 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista (poistot mukana). Suurimmat menoerät olivat viemärilaitoksen poistot (25,​5,​ %) ja jäteveden puhdistus (22,​5 %). Muita menoja olivat mm. ympäristönsuojeluun liittyvät verot,​ ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoitoon liittyvät kulut,​ vanhojen kaatopaikkojen hoitoon liittyvät kulut,​ katujen pölyämisen ehkäisystä johtuvat kulut ja kunnan toiminnoista syntyvien jätteiden käsittelyyn ja liikenne-​ ym. alueiden puhtaanapitoon liittyvät kulut.

Ympäristöinvestoinnit olivat 3,​94 milj. euroa,​ joka oli 9,​3 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista. Suurimmat investointikohteet liittyivät jäteveden puhdistamiseen ja viemäröintiin sekä melun torjuntaan ja ympäristönsuojelun edistämiseen.

CO2-​raportti: Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt 2009 – 2016 Ennakkotieto vuodelta 2017. Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2016 olivat yhteensä 265,​4 kt CO2-​ekv. ilman teollisuutta. Mikkelin päästöt asukasta kohti vuonna 2016 olivat 5,​4 t CO2-​ekv. ilman teollisuutta,​ kun ne kaikissa CO2-​raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,​3,​ -​ 14,​1 t CO2-​ekv. Mikkelin päästöt kasvoivat 11 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. Keskimäärin päästöt kasvoivat CO2-​raportin kunnissa 8 prosenttia. Kasvu johtui tieliikenteen päästöjen kasvusta. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Liikenteen päästöt Mikkelissä ovat 40,​5 % kaikista päästöistä,​ kun Suomen kasvihuonekaasupäästöistä liikenteestä aiheutuu noin viidennes.

Vuonna 2013 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa yhtenä vaikuttavuusindikaattorina oli kasvihuonekaasupäästöt ja mittarina asukasta kohden lasketut CO2-​päästöt vuosittain. Tavoitetasoksi vuodelle 2017 oli asetettu 5,​5 t CO2-​ekv./as (lähtötaso 6,​1 t CO2-​ekv./as vuonna 2012). CO2-​päästöt laskivat vuodesta 2012 vuoteen 2015. Vuoden 2016 päästöt olivat 5,​4 t CO2-​ekv./as ja ennakkotieto vuodelta 2017 on 5,​5 t CO2-​ekv/ as,​ joten edellisellä valtuustokaudella hyväksytyssä kaupunkistrategiassa asetettuun tavoitteeseen on kasvihuonekaasupäästöjen osalta päästy.

Itä-​Suomen aluehallintoviraston päätös 23/2018/2 annettu 13.4.2018. AVI on myöntänyt Pohjois-​Savon ELY-​keskukselle vesilain mukaisen luvan Lapassalmen sillan ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentamiseksi,​ uoman muotoilemiseksi sekä vanhan sillan purkamiseksi ja työnaikaisen sillan rakentamiseksi ja purkamiseksi,​ Kangasniemi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.