Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 1 Päätös ympäristönsuojelun laboratoriopalveluiden ostamisesta vuosina 2018-​2019,​ 13.03.2018

Ympäristöpalvelujen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen,​ 10.04.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-​oikeuttaan,​ koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.