Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen hakemus, Marko Väisänen, Mäntyharju (lisäpykälä)

MliDno-2018-178

Valmistelija

  • Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö on myöntänyt 9.2.2018 § 5 maastoliikennelain mukaisen luvan motocrosspyörillä ajamiseen kiinteistöllä Kolu (Koirakiventie 116, 52720 Karankamäki) sijaitsevalle peltoalueelle. Kiinteistön omistaja Marko Väisänen on tehnyt päätöksestä 7.3.2018 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lupaa ajaa myös sunnuntaisin.

Maastoliikennelain mukainen lupa on myönnetty vuosille 2018-2019. Ajoharjoittelu on sallittu kahtena arkipäivänä viikossa maanantaista perjantaihin kello 10-18 ja lauantaisin kello 11-17 välisenä aikana talvikaudella. Lupahakemuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta, joissa vedottiin motocrosspyörien aiheuttamaan meluhaittaan.

Kyseessä olevassa paikassa on ajettu motocrosspyörillä myös vuosi sitten talvella, jolloin ympäristöpalveluihin otettiin yhteyttä ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan takia. Joulukuussa 2017 otettiin jälleen yhteyttä ympäristötarkastajaan saman meluhaitan takia. Tämän jälkeen Marko Väisästä pyydettiin hakemaan maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa ajoharjoittelua varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Maastoliikennelain mukaisen päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Perusteluina lautakunta toteaa seuraavaa:

Motocrosspyörillä ajamista on rajoitettu hakemuksen mukaisesta arkipäivien sekä sunnuntain osalta ajoharjoittelusta aiheutuvan meluhaitan takia. Päätöksen mukaisia ajoaikoja voidaan pitää kohtuullisina. Toimintaa ei ole sallittu myöhään iltaisin eikä sunnuntaisin, jolloin asuinympäristössä on tarvetta hiljaisempaan ääniympäristöön levon ja virkistäytymisen vuoksi. Lisäksi lauantain ajoaikaa on rajoitettu enemmän kuin arkipäivinä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 150 metrin etäisyydellä ajoharjoittelupaikasta.

Päätös

Asia jätetään pöydälle.

Tiedoksi

Hakija, valmistelija Anne Luttinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS
on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen vastaanottamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Sähköisesti lähetetty valitus on tämän lisäksi toimitettava hallinto-oikeuteen asianmukaisesti allekirjoitettuna.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 97 euroa, ellei toisin määrätä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15