Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kantelu viranhaltijoiden toimista asetuksen 1250/2014 valvonnassa

MliDno-2017-2280

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

KV on tehnyt 15.2.2018 lähettämällään sähköpostiviestillä oikaisuvaatimuksen lannan aumavarastointia koskevassa asiassa annettuun viranhaltijapäätökseen (MliDno-2017-2280). Asia koskee lannan käsittelyä ja varastointia tilalla 491-457-4-215. Välimäki on tehnyt kesällä 2017 Ympäristöpalveluille ilmoituksen, jonka mukaan tilan lantaa on haudattu usean vuoden ajan maahan. Tilan omistajat ovat myöntäneet haudanneensa maahan 3,5 traktorin peräkärrillistä lampolan pehkua, jonka he ovat luvanneet kaivaa ylös.

Tilan omistajat ovat tehneet 7.11.2017 ilmoituksen lannan aumavarastoinnista (valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi 1250/2015 § 9, ent. nitraattiasetus) lohkolle Uusikuu (492-07353-29). Tarkoitus on varastoida maasta ylös kaivettava lampaanlanta aumaan lohkolle Uusikuu odottamaan maahan muokkaamista. Ympäristötarkastaja Anne Luttinen on tarkastanut aumausilmoituksen ja todennut 10.11.2017 antamassaan vastauskirjeessä, että ilmoituksessa annettujen tietojen mukaan lannan aumavarastointi on asetuksen 1250/2015 mukaista.

KV on tehnyt 10.1.2018 lähettämällään sähköpostilla Mikkelin seudun ympäristöpalveluille osoitetun oikaisuvaatimuksen 7.11.2017 tehdystä lannan aumausilmoituksesta ja ympäristötarkastajan antamasta vastauksesta aumausilmoitukseen. Lohko Uusikuu (492-07353-29) on määritelty maankäyttömuodoltaan metsämaaksi. KV vaatii, että aumausilmoitus ja sen johdosta annettu vastaus kumotaan ja että lannan aumavarasto on sijoitettava peltolohkolle, ei metsämaaksi luokitellulle lohkolle.

Ympäristöpäällikkö on tehnyt aumausilmoitusta koskevasta oikaisuvaatimuksesta viranhaltijapäätöksen, jossa todetaan, että asetukseen 1250/2014 liittyvään ilmoitusvelvollisuuteen ei liity velvollisuutta päätöksentekoon eikä näin ollen mahdollisuutta muutoksenhakuun ole koska aumausilmoituksesta ei tehdä valituskelpoista päätöstä. Lisäksi ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksessä esitetään perustelut sille, miksi lannan aumavaraston sijoittamisen lohkolle Uusikuu on todettu olevan nitraattiasetuksen mukaista. Asetuksen 1250/2014 mukaan lannan aumavarasto voidaan sijoittaa sille lohkolle, jossa se käytetään lannoitteena tai viereiselle lohkolle.    

KV on tehnyt ympäristöpäällikön tekemästä viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa KV vaatii, että päätös kumotaan ja aumavarastointi-ilmoituksen tehnyt maanomistaja velvoitetaan sijoittamaan lannan aumavarasto nitraattiasetuksen mukaisesti peltoalueelle. Tilan 491-457-4-215 peruslohkokarttojen mukaan lohko Uusikuu (492-07353-29), jonne lannan aumavarasto on tarkoitus sijoittaa, on maankäyttölajiltaan metsämaa. KV:n mukaan on virheellistä ja harhaanjohtavaa käyttää asiakirjoissa metsämaalohko Uusikuusta termiä peltolohko Uusikuu. Lisäksi KV:n mukaan aumaan sijoitetun lannan muokkaaminen myöhemmin lohkolle Uusikuu ei ole mahdollista lohkon kivisyyden vuoksi.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.3. ja antanut asiassa seuraavan päätöksen: Lautakunta kumoaa ympäristöpäällikön tekemän viranhaltijapäätöksen ja antaa korvaavan päätöksen, jossa todetaan, että asiassa ei ole ollut edellytyksiä asian tutkimiselle eli asia jätetään tutkimatta puuttuvasta prosessinedellytyksestä johtuen.

KV on tehnyt 21.2.2018 lähettämällään sähköpostilla kantelun asetuksen 1250/2014 valvonnasta ja Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 7.12.2017 käsitellyn lannan maahan hautaamista koskevan asian (§ 49) käsittelystä ja valmistelusta. Kantelu on kohdistettu ympäristötarkastaja Anne Luttisen toimintaan ja kohdistuu § 49 valmistelun osalta myös ympäristöpäällikkö Hanna Pasoseen. Lisäksi KV on tehnyt 6.4.2018 lähettämällään sähköpostilla kantelun Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 8.3.2018 käsitellyn asian (§ 36) valmistelusta ja lautakunnan jäsenille päätöksen tueksi esitettyjen taustatietojen oikeellisuudesta. Kantelu on kohdistettu Ympäristöpalvelujen johtaja Maria Närhiseen ja kohdistuu § 36 valmistelun osalta myös ympäristöpäällikkö Hanna Pasoseen.

Koska kantelut ovat saman henkilön tekemiä ja samaan asiakokonaisuuteen liittyviä, käsitellään kantelut samassa pykälässä. KV:n tekemät kantelut käsitellään Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa hallintolain (6.6.2003/434) 8a luvun mukaisina hallintokanteluina. Kantelun kohteena olevilta viranhaltijoilta on pyydetty kanteluiden johdosta vastine. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tutkinut KV:N tekemät kantelut. Hanna Pasonen, Anne Luttinen ja Maria Närhinen ovat antaneet kanteluiden johdosta hyvin seikkaperäisen vastineen, jossa otetaan kantaa kanteluissa esitettyihin väittämiin. Viitaten asiassa saatuun selvitykseen, ympäristölautakunta katsoo, etteivät viranhaltijat ole toimineet virheellisesti kyseessä olevan asian hoitamisessa. Asiaa hoidettaessa on ympäristölautakunnan käsityksen mukaan toimittu hyvän hallintotavan mukaisesti.

Kantelut ja viranhaltijoiden niistä antama vastine on esitetty asian liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tutkinut asiassa tehdyt kantelut ja toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella, että asiassa ei ole ilmennyt sellaisia virheitä, joiden johdosta lautakunnalla olisi aihetta ryhtyä toimenpiteisiin kantelun kohteena olevia viranhaltijoita kohtaan.

Päätös

Hyväksyttiin. Jarmo Lautamäki esitti eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

Kantelun tekijä

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.