Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin alueelle

MliDno-2017-2604

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry on tehnyt 15.12.2017 aloitteen luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin retkeilyalueelle ja sitä ympäröivälle metsäalueelle. Aloitteessa esitetään, että Mikkelin kaupunki perustaa luonnonsuojelualueen Säynätin metsäalueista siten, että luonnonsuojelualue muodostuisi Salosaari-Häyrylän osayleiskaavassa (2010) merkinnällä SL varustetusta Säynätinsaaresta ja MU-2 -merkinnällä varustetusta Ylä-Säynätjärven eteläosasta ja sitä ympäröivästä metsäalueesta sekä soveltuvin osin tätä ympäröivästä M-1 -merkinnällä varustetusta metsäalueesta. Suojelualueeseen sisältyisi myös eri-ikäisiä talousmetsinä käsiteltyjä metsäkuvioita, joiden sisällyttäminen suojelualueeseen on perusteltua suojelualueen luontoarvojen turvaamiseksi ja riittävän pinta-alan saavuttamiseksi.

Aloitteessa mainitaan, että Säynätin retkeilyreitti on yksi harvoista hyvin varustelluista retkeilyreiteistä kaupungin lähiympäristössä mutta alueen virkistyskäyttö- ja luontoarvoja uhkaa kuitenkin retkeilyreitin lähiympäristön metsien käsittely ja käyttö talousmetsinä. Mikkelin kaupungin Metso-inventoinnissa Säynätinsaari ja sen eteläpuoleinen metsäalue on arvioitu kuuluvaksi Metso-ohjelman kriteereien luokkiin I ja II. Muilta osin Säynätin alueelta ei ole tehty Metso-inventointia tai muuta luontoarvojen selvitystä. Luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistuyksen mukaan Säynätin alueella on kuitenkin mm. saniasikorpea, joka on Etelä-Suomessa erittäin harvivainen luontotyyppi. Alueella elää myös liito-orava. Luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys esittää, että Mikkelin kaupunki selvittää luontoarvot Säynätin alueella koko kaupungin omistamalta maa-alueelta.

Perustamalla luonnonsuojelualueen kaupunki osallistuisi maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministerlön yhdessä lanseeraamaan Luontolahja Suomelle -kampanjaan, jossa valtio on sitoutunut suojelemaan vastaavan alan kuin kaupungit, kunnat ja muut maanomistajat.

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan Säynätin alue on tärkeä alue kaupunkilaisten virkistys- ja ulkoilualueena. Lisäksi koulut ja päiväkodit tekevät alueelle säännöllisesti retkiä. Alueen varustetasoa on jatkuvasti parannettu ja alueelle on suunnitteilla esteetön alue. Luonnon terveyttä edistävistä vaikutuksista on viime aikoina saatu kiistatonta tutkimustietoa ja huolehtilmalla siitä, että kaupunkilaisten saavutettavissa on riittävästi riittävän laajoja ulkoiluun sopivia ulkoilu-, virkistys- ja luontokohteita tuetaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia. Hyvin varustelluilla retkeilyalueilla odotetaan myös olevan tulevaisuudessa huomattavaa merkitystä matkailun edistämisen kannalta. Luontokohteiden vetovoiman lisääntymisestä kertoo viime vuosina merkittävästi nousseet kansallispuistojen kävijämäärät. Hyvinvoinnin ja matkailun edistämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta on tärkeää, että luonto säilytetään monimuotoisena ja riittävän laajana ja luonnontilaisena kokonaisuutena.

Säynätin alueella on laaja kaupungin omistama metsätalouskäytössä oleva maa-alue, jonka suojelu mahdollistaisi luonnon monimuotoisuuden kannalta riittävän laajan yhtenäisen suojelualueen ja ekologisen yhteyden muodostamisen Säynätin retkeilyalueen ja Konijärven luonnonsuojelualueen välille. Luonnonsuojelualueeseen olisi mahdollista sisällyttää kaikki Säynätin alueella olevat kaupungin omistuksessa olevat maa-alueet Ylä-Säynätjärven, Ala-Säynätjärven, Iso-Palvasen, Metsä-Sairilantien ja Markontien väliseltä alueelta. Vaihtoehtoisesti luonnonsuojelualueen rajana lännessä on mahdollista käyttää Fingrid Oyj:n Yllikkälä-Huutokoski 400 kV voimajohtolinjaa. Ehdotetun luonnonsuojelualueeksi perustettavan alueen pohjoisosa kuuluu valmeisteilla olevaan Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava-alueeseen merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue ja 28.8.2017 hyväksyttyyn Ecosairilan osayleiskaavaan merkinnällä MU (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta pitää luonnonsuojelualueen perustamista Säynätin alueelle perusteltuna alueen virkistyskäyttöarvojen turvaamiseksi ja esittää, että kaupunginhallitus tekee päätöksen ls-alueen perustamisesta, minkä jälkeen kaupunki valmistelee hakemuksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamiseksi Säynätin alueelle. Riippumatta luonnonsuojelualueen perustamisesta Säynätin virkistyskäyttöarvoa tulee lisätä ja huolehtia siitä, että kaupungin omistamille maa-alueille Säynätin retkeilyalueella ja retkeilyalueen lähiympäristössä Ylä-Säynätjärven, Ala-Säynätjärven, Iso-Palvasen, Metsä-Sairilantien ja Markontien väliin sijoittuvalle alueelle ei kohdisteta päätehakkuita eikä muita voimakkaita metsänkäsittelytoimia, jotka ovat ristiriidassa alueen virkistyskäyttöarvon kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Annamari Huttunen, Hannu Peltomaa, Jouni Riihelä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.