Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2020

MliDno-2021-1043

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
  • Nina Gynther, terveystarkastaja, Nina.Gynther@mikkeli.fi
  • Lasse Lähde, terveystarkastaja, lasse.lahde@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2020 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueelle kokouksessaan 22.1.2020. Valvontasuunnitelma käsittää ympäristöterveydenhuollon kaikki osa-alueet eli elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Valvontasuunnitelman toteutumista tulee arvioida vuosittain ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa monijäsenisessä toimielimessä.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen etenkin koronapandemian vuoksi. Ympäristöterveydenhuolto pystyi kuitenkin vastaamaan sille asetetuista tehtävistä ja tavoitteista olosuhteet huomioiden kohtuullisen hyvin.

Covid-19 ajan rajoitteet, joita myös tarkastustoiminnalle asetettiin erityisesti epidemian alussa, vähensivät ennen kaikkea terveysvalvonnan suunnitelmallista valvontaa. Vuonna 2020 Covid-19 pandemian vuoksi ei kaikkia tarkastuksista tehty paikan päällä kohteessa, vaan etänä asiakirjatarkastuksina.

Vati-tietojärjestelmän vuoden 2019 ongelmat heijastelivat osittain myös vuodelle 2020.

Henkilöresurssien muutokset vuonna 2020 ovat osaltaan vaikuttaneet valvontasuunnitelmien toteutumaan. Terveysvalvonnan johtajan vaihtuminen tammikuun lopussa ja uudestaan huhtikuun lopulla heikensi alkuvuodesta hallinnon resursseja.

Vuonna 2020 aloitettiin EnviroVet Oy:n tarjoaman LaatuNet-laadunhallintajärjestelmän perusteellisempi käyttö. Vuoden lopulla järjestettiin elintarvikevalvonnan asiakastyytyväisyyskysely.

Vuoden aikana oli yksi laaja Salmonella Kedougoun aiheuttama ruokamyrkytysepidemia, joka saatiin yhdistettyä espanjalaisperäiseen kesäkurpitsaan.

Eläinlääkintähuollossa on ollut Covid 19-pandemian lisäksi valtakunnallisesta sijaispulasta johtuva resurssivaje usean kuukauden ajan. Resurssivaje on lisännyt merkittävästi praktikkoeläinlääkäreiden työnkuormitusta sekä toiminnan haavoittuvuutta. Haavoittuvuuden lisääntyminen on ollut erityisen haastavaa korona-aikana. 

Resurssivajeen korjaamiseksi avattiin lisäpraktikkovirka. Riittävät perusresurssit tulee jatkossa turvata niin, että myös sijaispulan aikana lakisääteiset tehtävät sekä viranhaltijoiden lepoajat ja kohtuullinen työnkuormitus saadaan turvattua.

Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja laatu ovat haasteista huolimatta ollut pääosin suunnitelman mukaista. Kiireetöntä ja kiireellistä eläinlääkäriapua on pystytty tarjoamaan kohtuullisessa ajassa. Päivystys on toiminut sekä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen omana toimintana että Kangasniemen alueella Jyväskylän seudun yhteistyöllä järjestettävässä päivystysrenkaassa.

Kesäkuussa 2020 perustettiin toinen valvontaeläinlääkärin virka, mikä mahdollistaa valvontaeläinlääkäreiden parityöskentelyn. Ratkaisu on osoittautunut toimivaksi.

 

Toteutuneet suunnitelmallisen valvonnan ja eläinlääkintähuollon suoritteet vuonna 2020

 

TP

2019

TA

2020

TP

2020

Toteuma % 2020

 Terveysvalvonnan tarkastukset (suunnitelman mukaiset)

417

750

259

35

Eläinlääkintähuollon virka- ja sairasmatkat

1879

1900

1878

99

Vastaanotolla hoidetut pieneläimet

6529

5500

6167

112

 

Tarkemmin vuoden 2020 toiminta on kuvattu erillisissä toteutumaraporteissa, jotka on laadittu elintarvikevalvonnalle, terveydensuojeluvalvonnalle, tupakkavalvonnalle sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelmalle (eläinlääkintähuolto)..

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy annetun selvityksen koskien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumista vuonna 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo, aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.