Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tiedoksi

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 1.3.2021 numero 21/0010/1 Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 30.1.2019 § 27 päätöksestä tehdystä valituksesta. Ympäristölautakunta myönsi yksityishenkilölle yhteisluvan maa-ainesten ottamiseen ja kallion louhintaan sekä kiven murskaukseen Mikkelin kaupungin Vanhamäessä kiinteistöllä Naurisniemi 491-444-5-10 edellyttäen, että se toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan annettuja lupamääräyksiä. Lähialueella olevan asuinkiinteistön omistajat hakivat muutosta päätökseen. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Ympäristöministeriö on myöntänyt 11.3.2021 antamallaan päätöksellä (VN/3367/2021) Mikkelin seudun ympäristöpalveluille valtionavustusta Kuntien ilmastohankkeet -ohjelmasta 32 900 euroa (70 % hankkeen kokonaiskustannuksista). Hankkeen nimi on Ilmastopolku ‒ Työkalu kuntien toimintojen ilmastovaikutusten arviointiin. Hanke jatkaa EAKR -rahoitteisessa Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hankkeessa aloitettua Ilmastopolku -teemaan liittyvää työtä. Hankkeen tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia vertailla kuntien erilaisia ratkaisuja ilmastovaikutusten näkökulmasta. Hankkeessa kootaan sähköiselle alustalle Mikkelin seudun kuntien hyviä ilmastoratkaisuja ja tietoa niiden ilmastovaikutuksista. Hankkeessa paneudutaan erityisesti pienten maaseutukuntien ominaispiirteisiin.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on käynnistänyt keväällä 2021 Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittämisen osana EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä -ohjelman rahoittamaa Rainman -hanketta. Aiemmin Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty samaan aikaan Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien kanssa vuonna 2012 Etelä-Savon ely-keskuksen toimesta osana EAKR -rahoitteista hanketta. Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitystyössä hyödynnetään uusimpia GTK:n (Geologian tutkimuskeskus) tutkimus- ja mallinnustuloksia, Suomen ympäristökeskuksen mallinnustyötä ilmastonmuutoksen vaikutuksista Hanhikankaan alueen hulevesien laadun ja määrän kehitykseen, arvioidaan ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia pohjaveden laadulle ja määrälle, ja arvioidaan pohjavesialuetta laajemmalta alueelta pohjavesialueelle esim. pintavesien välityksellä kohdistuvia riskitekijöitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.