Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätös 2020

MliDno-2021-1174

Valmistelija

  • Sari Hämäläinen, kehitysinsinööri, Sari.M.Hamalainen@mikkeli.fi
  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristötilinpäätöksen lyhyt yhteenveto on osana kaupungin tilinpäätöstä. Tämän lisäksi ympäristötilinpäätöksestä on vuodesta 2020 ensimmäisen kerran  tehty laajempi erillinen versio, joka esitellään erikseen myös kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Tämän ympäristötilinpäätöksen kirjoittamiseen ovat osallistuneet Infra- ja viheraluepalvelut ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätöksessä keskitytään esittämään taloudelliset tunnusluvut ja toiminnan toteutuminen suhteessa ympäristönsuojeluvaatimuksiin. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Mikkelin kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä koskevat ympäristötulot ja –menot sekä ympäristöinvestoinnit. Kaupunkikonsernin muut yksiköt eivät kuulu tähän tarkasteluun.

Kirjanpitolautakunta on päivittänyt yleisohjeen (2018) ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen lähtökohtana on Euroopan yhteisöjen komission suositus ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta yritysten tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa (2001/453/EY, Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 13.6.2001). Tässä ympäristötilinpäätöksessä on sovellettu kyseisiä ohjeita.

Ympäristötilinpäätöksessä tulo-, kulu- ja investointierät on luokiteltu yleiseurooppalaista ympäristönsuojelutoimenpiteiden tilastoluokitusta soveltaen kymmenen (10) ympäristönsuojeluotsikon alle (ks. s. 7 taulukko 2). Kestävän yhdyskunnan ja ympäristökirjanpitoon liittyviä laskentamenetelmiä sekä niiden yhdenmukaisuutta on kehitetty yhteistyössä Suomen kaupunkien kesken Kuntaliiton ns. KUTU-projektissa.

Laajemmassa versiossa on kuvattu tarkemmin taloudellisten tunnuslukujen taustalla olevaa toimintaa, maaperän, pohjaveden ja vesistöjen suojelua, muita ympäristönsuojelun toimia ja ympäristönsuojelun edistämiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi laajemmassa versiossa esitellään ilmastonsuojelun tilannekatsaus ja kaupungin merkittävimmät ilmastohankkeet. Merkittävimmiksi ympäristöriskeiksi tunnistetaan pohjaveden laatuun ja riittävyyteen ja pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvien riskien ohella ennakoimattomat vahinkotilanteet ja ympäristönsuojelun niukat henkilöstö- ja muut resurssit. Myös Mikkelissä merkittävänä ympäristöriskinä voidaan nähdä ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen liittyvät uhkatekijät.

Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätös 2020 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätöksen 2020 tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.