Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 20 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen 2020

MliDno-2021-921

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten ja rekisteröintimenettelyn piirissä olevien kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää periaatteet valvonnan järjestämisestä ja kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin perusteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena.

Ympäristöpalvelut on laatinut vuodesta 2014 lähtien vuosittain uuden ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja –ohjelman. Valvontaohjelmaan on sisällytetty myös jätelain mukainen säännöllinen valvonta, merenkulun ympäristönsuojelun valvonta (huvivenesatamat) ja maa-aineslain mukaiset valvontakohteet. Vuoden 2020 valvontasuunnitelmaan sisältyi yhteensä 58 ympäristölupakohteen, 30 maa-aineskohteen ja 9 rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvan kohteen tarkastusta. 

Vuonna 2020 valvontaohjelmassa olevien kohteiden tarkastuksia tehtiin yhteensä 115. Maa-aineskohteiden tarkastuksia tehtiin 49 kpl, ympäristölupakohteiden tarkastuksia 58 ja muita valvontaohjelmaan kuuluvien kohteiden tarkastuksia 8. Valvontaohjelmaan kuuluu myös jätelain 100 §:n tarkoittamat kohteet ja merenkulun ympäristönsuojelusta annetun lain (2009/1672) mukaiset huvivenesatamat. Vuodelle 2020 laaditun ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman voidaan todeta toteutuneen pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Rekisteröintimenettelyn piirissä olevia kohteita tarkastettiin hieman suunniteltua vähemmän ja maa-aineskohteita ja yhteislupakohteita, joilla on sekä maa-aineslupa että ympäristölupa, tarkastettiin suunniteltua enemmän. Koronatilanne ei vaikuttanut valvonnan toteutumiseen vuositasolla. 

Tarkempi valvontasuunnitelman toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutumisen vuodelta 2020.