Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 23 Ympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille (lisäpykälä)

MliDno-2021-975

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 22.5.2017 § 41 hyväksynyt uuteen hallintorakenteeseen liittyvän päivitetyn hallintosäännön, joka on tullut voimaan 1.6.2017. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 6 hyväksynyt joitakin täsmennyksiä hallintosääntöön. Hallintosäännön 5 luku käsittelee toimielinten tehtäviä ja toimivallan jakoa. Hallintosäännön 45 § mukaan toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on aiemmilla päätöksillään siirtänyt ympäristöterveydenhuollon erityislakien mukaista päätösvaltaa laajasti alaisilleen viranhaltijoille. Laajamittainen delegointi on jouduttanut asioiden käsittelyä ja mahdollistanut joustavan kokousaikataulusta riippumattoman työskentelyn.

Edellisen kerran delegointipäätöstä on tarkistettu Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokouksessa 6.9.2017 §:ssä.

Laki tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (147/2021) tuli voimaan 22.2.2021. Lakimuutos vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka.

Lain 59 b § mukaan kunnan terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n ja elintarvikelain 32 §:n nojalla toimivaltaiset viranomaiset saavat mainittujen lakien nojalla tekemiensä tarkastusten yhteydessä tarkastaa tämän lain mukaisten velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamisen. Näiden viranomaisten oikeudesta asettaa määräyksiä ja pakkokeinoja säädetään 59 d §:n 1 ja 2 momentissa. Edellä 4 momentissa tarkoitetut viranomaiset sekä 59 d §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen saavat suorittaa tarkastuksen myös aluehallintoviraston tai Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä.

Lain 59 b § on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021.

Toimivaltalistausta esitetään päivitettävän siten, että lisätään terveysvalvonnan johtajalle, terveystarkastajille, kaupungineläinlääkäreille ja valvontaeläinlääkäreille toimivaltaa Lain tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (147/2021) pykälän 59 b osalta.

Toimivallan siirtoehdotus on koottu taulukoksi, joka on esityksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää Mikkelin kaupungin hallintosäännön perusteella siirtää toimivaltaansa liitteen mukaisesti tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (147/2021) pykälän 59 b osalta. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka. Toimivaltaa siirretään terveysvalvonnan johtajalle, terveystarkastajalle, kaupungineläinlääkärille ja valvontaeläinlääkärille. Toimivallan siirto astuu voimaan 24.2.2021 alkaen.