Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 21 Toimintakertomus 2020/Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MliDno-2021-883

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa raportoidaan toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen, talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat ja selvitys poikkeamien syistä.  Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielinten tuloskorteilla, joka on sisällytetty osaksi toimintakertomusta. Tavoitteiden toteutuminen on arvioitava sillä tasolla, että niiden perusteella voidaan arvioida, onko toimintaa toteutettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi toiimintakertomuksen erillisenä liitteenä on selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

Ympäristölautakunnan toimintakertomuksessa on esitetty myös kuntien maksuosuudet tulosyksiköittäin. Erillisessä liitteessä esitetään arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan noudattamisesta.                  

Talouden tunnuslukujen osalta raportoidaan TA 2020, TP2020 ja toteutuma %. Tuloskortilla raportoitavat toimintaa koskevat tunnusluvat ovat terveysvalvonnan tarkastukset, eläinlääkintähuollon sairas- ja virkamatkat ja hoidetut pieneläimet ja ympäristönsuojelun osalta lupavelvollisten kohteiden tarkastukset ja kirjalliset asiakassuoritteet (päätökset, lausunnot).

 

Ympäristölautakunnan talousarvion toteuma vuonna 2020

 

TA 2020

      Toteuma 31.12.2020

Toimintatuotot (sisältää kuntaosuudet)

1 040 163

      1 027 328

Toimintakulut

2 210 940

      2 105 442

Toimintakate

1 170 777

      1 078 114

 

Valtuuston nähden sitovat tulot alittuvat 12 834,99 euroa. Toimintakulut kuitenkin alittuivat 105 498 euroa ja toimintakate oli siten 92 663 euroa parempi kuin talousarviossa.

Tulojen alitus johtui koronapandemian vaikutuksista terveysvalvonnan suunnitelmalliseen valvontaan (epidemian alussa tehtiin vain välttämättömät tarkastukset Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti) sekä kuntalaskutuksen pienentymisestä menojen alituttua talousarvioon verrattuna.

Liitteenä on toimintakertomus, johon sisältyy kuvaus palvelusuunnitelman ja talouden toteutumisesta, talouden tunnusluvut, kuntaosuudet ja tuloskortti sekä erillisenä liitteenä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomake.

Lautakunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään toimintakertomukseen/tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen 29.3.2021 tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen liitteineen, ja esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle, ja edelleen Mikkelin kaupunginvaltuustolle, hyväksyttäväksi toimintakertomuksen liitteineen, huomioiden tulojen alituksen.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset