Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 19 Määräys jätehuoltoon liittämiseksi ja uhkasakon määrääminen maksuun, vapaa-ajankiinteistö (507-403-6-35), Mäntyharju

MliDno-2020-652

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kymen jätelautakunta on lähettänyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle tiedoksi Kymen jätelautakunnan päätöksen (ote pöytäkirjasta 26.9.2019 § 30), jossa jätelautakunta pyytää jätehuollon valvovaa viranomaista (Mikkelin seudun ympäristölautakuntaa) antamaan valvontamääräyksen niille kiinteistölle, jotka eivät ole noudattaneet Kymen jätelautakunnan määräystä liittää Mäntyharjun kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.

Kymen jätelautakunnan asiakkailleen antaman ohjeistuksen mukaan jätehuoltoon liitytään pääsääntöisesti kiinteistön omalla astialla. Toisena vaihtoehtona on liittyä jätehuoltoon lähinaapurin kanssa yhteiseen astiaan ja muodostaa nk. kimppa.

Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinteistön haltija ei ole liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon määräaikaan 31.5.2019 mennessä.

Jätteen/kiinteistön haltija on saanut Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta kehotuksen noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä viimeistään 15.11.2019 ja liittää vapaa-ajankiinteistö jätehuoltoon. 

Muistutus on toistettu kaksi kertaa ja kerrottu, että mikäli määräystä ei noudateta, jatketaan asian käsittelyä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa. Ympäristölautakunta toistaa liittymismääräyksen ja voi asettaa jätelain (646/2011) 129 §:n nojalla määräyksen tehostamiseksi uhkasakon.

Jätteen/kiinteistön haltija (MP) on määrätty liittämään kiinteistö (507-403-6-35) jätehuoltoon joko ilmoittautumalla Kymenlaakson Jäte Oy:lle kiinteistökohtaisen keräykseen tai yhteisastiaan (Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari 50, 46860 Keltakangas, p. (05) 744 34 00).

MP:lle on Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöksessä kerrottu perusteet kiinteistön liittämisestä jätehuoltoon (liite).

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Jätteen haltijan (MP:n) tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä viimeistään 30.6.2020 ja liittää vapaa-ajan kiinteistö (507-403-6-35) jätehuoltoon.

Samalla Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa uhkasakon (350 euroa) määräyksen tehostamiseksi (Jätelaki 646/2011 § 129).

Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää, että Kymen jätelautakunta ilmoittaa ko. kiinteistön jätehuoltotilanteen määräajan umpeuduttua Mikkelin seudun ympäristöpalveluille (ymparistopalvelut@mikkeli.fi).

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on päätöksellään (6.5.2020 § 31) määrännyt MP:n liittämään omistamansa Mäntyharjussa sijaitseva vapaa-ajankiinteistö jätehuoltoon viimeistään 30.6.2020. Samalla ympäristölautakunta on asettanut jätelain (646/2011) 129 §:n nojalla 350 euron uhkasakon määräyksen tehostamiseksi. Ympäristölautakunnan päätös on lainvoimainen.

Kiinteistöä ei liitetty jätehuoltoon em. määräaikaan mennessä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lähettänyt MP:lle 13.11.2020 päivätyn kuulemiskirjeen (oheismateriaalina). Ympäristöpalvelut on varannut MP:lle uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n mukaisesti tilaisuuden selityksen antamiseksi päätöksen laiminlyönnin johdosta ja uhkasakon tuomitsemista varten. Kirjeessä todetaan, että selityksen toimittamatta jättäminen ei estä hallintopakkotoimenpiteiden jatkamista.

Asianosaisen kuuleminen

Kuulemiskirje lähetettiin MP:lle saantitodistuksella, joka palautui Ympäristöpalveluille merkinnällä Ei noudettu.

Kuulemiskirje toimitettiin MP:lle haastetiedoksiantona 12.1.2021. MP ei ole antanut asiassa selitystä määräaikaan mennessä (14 vuorokauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta).

Kiinteistön 507-403-6-35 jätehuoltotilanne

Kiinteistön jätehuoltotilanne on varmistettu Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 3.2.2021. Kiinteistö ei ole liittynyt jätehuoltoon.

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011) 23 §, 24 §, 28 §, 32 §, 35 §, 126 §, 129 §, 137 §, 138 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 6 §, 8 §, 10 §, 12 §, 19 §, 22 §, 23 §, 24 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää 6.5.2020 § 31 asetetun 350 euron uhkasakon maksuun.

Ympäristölautakunta määrää uudelleen, että jätteen haltijan (MP) tulee liittää kiinteistö 507-403-6-35 järjestettyyn jätehuoltoon viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 30.4.2021 mennessä.

Tämän määräyksen tehosteeksi ympäristölautakunta asettaa uuden 350 euron uhkasakon, joka voidaan määrätä maksettavaksi, jos määräystä ei noudateta.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää, että Kymen jätelautakunta ilmoittaa ko. kiinteistön jätehuoltotilanteen määräajan umpeuduttua Mikkelin seudun ympäristöpalveluille (ymparistonsuojelu@mikkeli.fi).

Ratkaisun perustelut

Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiselle ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta.

MP velvoitettiin Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hallintopakkopäätöksellä (6.5.2020 § 31) liittämään Mäntyharjun kunnassa sijaitseva vapaa-ajankiinteistö 507-403-6-35 järjestettyyn jätehuoltoon. Päävelvoite tuli täyttää 30.6.2020 mennessä ja sen noudattamisen tehosteeksi asetettiin uhkasakko. Kymenlaakson Jäte Oy:ltä saadun tiedon mukaan päävelvoitetta ei ole noudatettu. MP ei ole myöskään esittänyt pätevää syytä päävelvoitteen noudattamatta jättämiselle. Tämän vuoksi uhkasakko on määrättävä täytäntöön pantavaksi.

Tiedoksi

MP (saantitodistuksella), Kymen jätelautakunta, Kymenlaakson Jäte Oy