Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 36 Ympäristölupapäätös purkumateriaalin käsittelylle ja välivarastoinnille; Mikkelin kaupunki

MliDno-2023-1031

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on jättänyt 2.1.2023 ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen vanhan Kenkäveron jätevedenpuhdistamon purkumateriaalin käsittelylle ja välivarastoinnille kiinteistölle 491-16-1-2, osoitteessa Pursialankatu 2, Mikkeli.

Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Käsittelyllä tarkoitetaan entisen jätevedenpuhdistamon rakennuksista purettavan betoni- ja tiilijätteen murskausta siirrettävällä murskauslaitoksella ja purkujätteiden (villa, eristelevy, puu, metalli tms.) erottelua murskattavasta materiaalista.

Kiinteistöllä varaudutaan varastoimaan ja murskaamaan kaikki jätevedenpuhdistamoalueen rakennuksista purettu betoni- ja tiilijäte, jota arvioidaan olevan yhteensä  noin 15 000 tn. Lupaa haetaan enintään 25 000 tn betoni- ja tiilijätemäärälle ja murskeen enintään kolmen vuoden ajan kestävälle varastoinnille alueella. Murskauksen kestoksi arvioidaan 20 työvuoroa ja enintään 25 työvuoroa. Mursketta on tarkoitus hyödyntää Kenkäveronniemen rantaraitin rakenteissa ja muissa Mikkelin kaupungin katu- ja raittirakenteissa.

Ympäristölupaa betoni- ja tiilijätteen käsittelylle ja välivarastoinnille haetaan kolmen vuoden määräajaksi purkamisen jälkeen tapahtuvan murskauksen päätyttyä.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Ympäristöluvan käsittelystä peritään 2 790 € lisättynä kuulutuskustannuksilla 780 e (kuulutus Länsi-Savossa 5.1.2023), yhteensä 3 570 € Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 15.12.2021 § 134 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 2 §, 3 § ja 4 § mukaisesti.

Päätös viedään valtakunnalliseen YLVA-tietojärjestelmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Mikkelin kaupungille päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan purkumateriaalin käsittelylle ja välivarastoinnille kiinteistölle 491-16-1-2, osoitteessa Pursialankatu 2, Mikkeli.

Tiedoksi

Hakija; Mikkelin Vesilaitos; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; lausunnon antajat; Lupapiste; valmistelija; laskutus. Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin verkkosivuilla ja osoitteessa www.julkipano.fi.