Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 35 Sopimus valvontaeläinlääkäriyhteistyöstä Etelä-Savossa

MliDno-2023-1361

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sopimuksella päivitetään 1.5.2017 Mikkelin kaupungin ympäristöpalveluiden, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ja Keski-Savon ympäristöpalveluiden terveysvalvonnan välillä tehty yhteistyösopimus Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon siirryttyä Savonlinnan kaupungin alaisuuteen ja yksikön muututtua Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto -nimiseksi yksiköksi.

Sopimuksella sovittavat tehtävät ovat eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009), eläintautilaissa (76/2021), helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa (1429/2006) sekä eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (387/2014) kunnan järjestettäväksi säädettyjä tehtäviä. Valtio on sitoutunut hankkimaan kunnilta eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää viranomaisvalvontaa.

Tämän valvonnan suorittamisesta kunnalle maksettavista korvauksista säädetään eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 23 §:ssä.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on mahdollistaa Mikkelin kaupungin ympäristöpalveluiden, Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon sekä Keski-Savon ympäristötoimen alueiden valvontaeläinlääkäreiden yhteistyö näiden sopimuksen osapuolten yhteistoiminta-alueiden sisällä. Mikkelin kaupungin ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Mikkelin lisäksi Mäntyharjun, Pertunmaan, Kangasniemen ja Hirvensalmen kunnat, Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon alueeseen puolestaan Savonlinna, Enonkoski, Puumala, Juva, Sulkava ja Rantasalmi sekä Keski-Savon ympäristötoimen alueeseen kuuluvat Pieksämäki, Varkaus, Joroinen ja Leppävirta. Eläinlääkintähuoltolain 7 §:n 2 momentin mukaan kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, että kunnalle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa toimivalta kuuluu tai voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi.

Sopimus ei kuitenkaan velvoita valvontaeläinlääkäriä hoitamaan edellä mainittuja virka-asioita muulla kuin omalla toiminta-alueellaan. Sopimuksen tarkoitus on mahdollistaa yhdessä tehtävät tarkastukset ja yhteistyö pöytäkirjojen laatimisessa sekä konsultointi. Valvontaeläinlääkärin poissa ollessa kunkin yhteistoiminta-alueen omat praktikkoeläinlääkärit vastaavat pääsääntöisesti eläinsuojelu- ja tautivalvontatapauksista toiminta-alueellaan. Yhteistyö toisen toiminta-alueen valvontaeläinlääkärin kanssa on myös tällöin mahdollista.

Mitä edellä on mainittu valvontaeläinlääkäreistä, voidaan soveltaa myös praktikkoeläinlääkäreihin, sillä erotuksella, että praktikkoeläinlääkärit toimivat ainoastaan avustavissa tehtävissä toisella alueella.

Sopijaosapuolet huolehtivat oman valvontaeläinlääkärinsä kustannusten laskuttamisesta aluehallintovirastolta myös silloin, kun valvontaeläinlääkäri liikkuu toisen yhteistoiminta-alueen jäsenkunnassa. Edellä mainittuja toimintaperiaatteita noudatetaan myös praktikkoeläinlääkäreihin.

Sopimusluonnos on liitteenä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy omalta osaltaan sopimuksen valvontaeläinlääkäriyhteistyöstä Etelä-Savon aluella toimivien ympäristöterveydenhuollon yksiköiden kesken. Sopijaosapuolet ovat Mikkelin kaupunki/ Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden, Savonlinnan kaupunki / Itä-Savon ympäristöterveys ja Leppävirran kunta/ Keski-Savon ympäristötoimi. Lautakunta valtuuttaa terveysvalvonnan johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki, Savonlinnan kaupunki, Leppävirran kunta, Itä-Suomen avi, kirjaamo