Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 37 Maa-aineslupa (MAL 4 §), Savon Kuljetus Oy, Hiekkamäki, Mikkeli

MliDno-2023-565

Valmistelija

  • Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Savon Kuljetus Oy on jättänyt 12.1.2023 Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen soran ja hiekan ottamiselle Mikkelin kaupungin Suonsaaren kylässä sijaitsevalle tilalle Hiekkamäki (491–409-5-8).

Alueella on Mikkelin kaupungin kaavoitusinsinöörin 19.5.2014 myöntämä maa-aineslupa, joka on voimassa 19.5.2024 asti. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 4.1.2013 myöntämä ympäristölupa on päättynyt 31.12.2022.

Alueen maaperä on soraa ja hiekkaa. Haettavan ottoalueen pinta-ala on noin 2,2 ha. Suunnitelman mukaisesti alueelta on mahdollisuus ottaa noin 60 000 m3ktr maa-aineksia. Lupaa haetaan 10 vuodeksi ja samalla oikeutta toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta.

Ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (22.1.2020 § 5) mukaisesti 1150 euroa.

Maa-aineslupa viedään valtakunnalliseen NOTTO -järjestelmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Savon Kuljetus Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen maa-ainesluvan Mikkelin kaupungin Suonsaaren kylässä sijaitsevalle tilalle Hiekkamäki (491–409-5-8).

Tiedoksi

Hakija, lausunnon antaja, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lupapiste, valmistelija, laskutus. Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin verkkosivuilla ja osoitteessa www.julkipano.fi.