Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 38 Kiinteistön Asunto Oy Juhaninkatu 3 jätehuolto, Mikkeli

MliDno-2018-1780

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto Oy Juhaninkatu 3 Mikkeli rivitalon jätehuoltoasiaa käsiteltiin aiemmin Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 6.9.2018 § 84. Tuolloin ympäristölautakunta määräsi 600 euron uhkasakon uhalla yhtiön liittymään järjestettyyn jätehuoltoon välittömästi. Kiinteistöllä tuli olla Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaiset lajittelut eri jätejakeille.

Tieto päätöksestä saatiin toimitettua haastemiehen kautta vasta 5.3.2020. Mikkelissä toimivasta jätehuoltoyhtiöstä saatiin 15.4.2020 tieto, että asunto-osakeyhtiö on seka- ja biojätteen tyhjennyksessä 1.4.2020 alkaen. Muiden jätejakeiden lajittelu oli luvattu hoitaa kuntoon kesän 2020 aikana.

Jätehuoltoyhtiöstä 28.9.2022 saadun tiedon mukaan biojätteen 140 l:n astia oli ollut asukkaiden käytössä ainoastaan 3.4.2020 - 17.6.2020 ja kohteessa on laitettu jätehuolto keskeytykselle maksamattomien laskujen vuoksi.

Asunto Oy Juhaninkatu 3 kahdelle vastuuhenkilölle lähettiin kehotus- ja kuulemiskirje 4.10.2022. Kirje liitteenä. Saadun tiedon mukaan toinen vastuuhenkilö oli kuollut 8.12.2019.

Jätehuoltoasiaan ei saatu selitystä. Jätehuollon palveluiden keskeytystä ei ole purettu, eikä jätehuoltoa järjestetty asianmukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet:

Jätelaki 24 §, 28 §, 37 §, 129 §

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset (Hyväksytty rakennuslautakunnassa 20.8.2015 § 39. Voimaan 27.11.2017) 4 §, 6 §, 7 §, 16 §

Hallintolaki 34 §

Uhkasakkolaki 6 §, 8 §, 19 §

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää Mikkelissä sijaitsevan Asunto Oy Juhaninkatu 3 hoitamaan omistamansa rivitalojen jätehuollon vastaamaan Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksiä välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua tämän päätöksen tiedoksi saannista.

Koska kiinteistöllä on kaksi rivitaloa ja niissä yhteensä seitsemän asuntoa, sillä tulee olla jäteastia sekajätteelle ja seuraaville hyötyjätteille: biojäte, kartonki, metalli, lasi ja paperi jätelain 49 ja 50 §:n mukaisesti.

Ympäristölautakunta asettaa määräyksen tehosteeksi 1 000 euron uhkasakon, joka voidaan määrätä maksettavaksi, mikäli määräystä ei noudateta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määräsi 17.11.2022 § 92 Mikkelissä sijaitsevan Asunto Oy Juhaninkatu 3 hoitamaan omistamansa rivitalojen jätehuollon vastaamaan Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksiä välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua tämän päätöksen tiedoksi saannista.

Koska kiinteistöllä on kaksi rivitaloa ja niissä yhteensä seitsemän asuntoa, sillä tulee olla jäteastia sekajätteelle ja seuraaville hyötyjätteille: biojäte, kartonki, metalli, lasi ja paperi jätelain 49 ja 50 §:n mukaisesti.

Ympäristölautakunta asetti määräyksen tehosteeksi 1 000 euron uhkasakon, joka voidaan määrätä maksettavaksi, mikäli määräystä ei noudateta.

Haastemies on antanut ympäristölautakunnan päätöksen tiedoksi kiinteistön omistajalle 13.1.2023. Kahden viikon määräajan jälkeen on tiedusteltu jätehuoltoyhtiöltä, onko ko. kiinteistön jätehuolto saatettu kuntoon. Jätehuoltoyhtiöstä kerrottiin, että kiinteistöllä on sekajäteastia, jonka tyhjennysväli on kaksi viikkoa.

Kiinteistönomistajalle lähetettiin kuulemiskirje 30.1.2023. Selitystä asiasta ei ole annettu. Kuulemiskirje on liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Jätelaki 24 §, 28 §, 37 §, 129 §

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset (Hyväksytty rakennuslautakunnassa 20.8.2015 § 39. Voimaan 27.11.2017) 4 §, 6 §, 7 §, 16 §

Hallintolaki 34 §

Uhkasakkolaki 6 §, 8 §, 19 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää 17.11.2022 § 92 asetetun uhkasakon maksuun, kuitenkin siten pienennettynä, että maksuun määrätyn uhkasakon määrä on 800 €. Kiinteistöllä on sekajäteastian tyhjennys.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää Mikkelissä sijaitsevan Asunto Oy Juhaninkatu 3 hoitamaan omistamansa rivitalojen jätehuollon vastaamaan Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksiä välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua tämän päätöksen tiedoksi saannista.

Koska kiinteistöllä on kaksi rivitaloa ja niissä yhteensä seitsemän asuntoa, sillä tulee olla jäteastia sekajätteelle ja seuraaville hyötyjätteille: biojäte, kartonki, metalli, lasi ja paperi jätelain 49 ja 50 §:n mukaisesti.

Ympäristölautakunta asettaa määräyksen tehosteeksi uuden 1 000 euron uhkasakon, joka voidaan määrätä maksettavaksi, mikäli määräystä ei noudateta.

 

Tiedoksi

Haastetiedoksiannolla kiinteistön omistajalle; Maanmittauslaitos; valmistelija