Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2022

MliDno-2021-921

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten ja rekisteröintimenettelyn piirissä olevien kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää periaatteet valvonnan järjestämisestä ja kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin perusteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena.

Ympäristöpalvelut on laatinut vuodesta 2014 lähtien vuosittain uuden ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja –ohjelman. Valvontaohjelmaan on sisällytetty myös jätelain mukainen säännöllinen valvonta, merenkulun ympäristönsuojelun valvonta (huvivenesatamat) ja maa-aineslain mukaiset valvontakohteet. Vuoden 2022 valvontasuunnitelmaan sisältyi yhteensä 55 ympäristölupakohteen, 36 maa-aineskohteen, 29 rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvan kohteen ja 9 muuta tarkastusta (yhteensä 129 tarkastusta). 

Vuonna 2022 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 104. Määrä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Maa-aineskohteiden tarkastuksia tehtiin 34 kpl, ympäristölupakohteiden tarkastuksia 45 ja muita valvontaohjelmaan kuuluvien kohteiden tarkastuksia 25. Valvontaohjelmaan kuuluu myös jätelain 100 §:n tarkoittamat kohteet ja merenkulun ympäristönsuojelusta annetun lain (2009/1672) mukaiset huvivenesatamat. Tarkastukset toteutuivat vuonna 2022 pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvien jakeluasemien tarkastuksia, joita tehtiin selkeästi suunniteltua vähemmän. Myös eläinsuojien tarkastuksia tehtiin suunniteltua vähemmän. Tämän vuoksi vuoden kokonaistarkastusmäärä jäi suunniteltua alhaisemmaksi.  

Tarkempi valvontasuunnitelman toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutumisen vuodelta 2022.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.