Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ympäristöluvan muutos; Jari T. Liukkonen Oy, Ylä-Ukko, Hirvensalmi

MliDno-2023-933

Valmistelija

 • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Jari T. Liukkonen Oy on lähettänyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle 3.1.2023 ympäristönsuojelulain 29 §:n ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee Hirvensalmen Ripatissa Ylä-Ukon tilan 97-419-5-38 kallioalueella olevaa kivenlouhintaa ja siihen liittyviä toimintoja. Muutoshakemus koskee kesäajan toiminta-aikaa ja vuosittaisia toimintajaksoja.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan 8.12.2011 § 122. Sen lupamääräyksen mukaan murskausta, seulontaa, porausta, kivenrikotusta ja louhinta- sekä räjäytystöitä saa tehdä 1.9. - 31.5. välisenä aikana. Ympäristöluvan mukaan toimintajakso on kerran vuodessa ja toiminta-aika vuodessa kaksi kuukautta.

Liitteenä ottamisaluetta koskeva kartta.

Hakija hakee kesäaikaisen toimintarajoituksen poistoa ja muutosta vuosittaiseen toiminta-aikaan niin, että toimintajaksoja olisi tarvittaessa 1 - 2 kertaa vuodessa, yhteensä noin kahden kuukauden ajan. Perusteluna muutoksille on, että ne vastaisivat paremmin nykyiseen vaihtevaan kalliomurskemenekkiin eri asiakkaille.

Lähin häiriöille altistuva vapaa-ajankiinteistö sijaitsee Teerilammen rannalla noin 400 metrin päässä ottoalueen rajasta. Muut asuin- tai vapaa-ajankohteet sijaitsevat yli 500 metrin päässä.

Hakemuksesta on kuulutettu 5.1. - 10.2.2023 välisenä aikana. Lähimmille asuin- ja vapaa-ajankiinteistöille on lähetetty kirje. Lähimmän vapaa-ajanasunnon käyttäjää on kuultu myös puhelimitse. Hän oli kertonut, että hänelle sopii, vaikka toimintaa on kesäaikanakin, sillä hän on kesäasunnolla niin harvoin. Hakemuksesta ei saatu muistutuksia.Terveysvalvonnalla ei ollut hakemukseen lausuttavaa.

Alueella on  Hirvensalmen rakennuslautakunnan 18.11.2014 § 88 myöntämä maa-aineslupa noin 2,4 ha alueelle 70 000 k-m3 kalliokiven ottomäärälle. Lupa on voimassa 26.11.2024 saakka.

Päätös viedään valtakunnalliseen YLVA-tietojärjestelmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy Jari T. Liukkonen Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksen Hirvensalmelle Ylä-Ukon tilalle 97-419-5-38. Maa-ainesluvan voimassa olon päättymisen jälkeen hakijan tulee hakea uutta maa-aineslupaa, mikäli toimintaa on alueella tarkoitus jatkaa ja samalla mahdollisesti myös ympäristölupaa, mikäli toiminta-alue laajenee siitä, mille ympäristölupa on 8.12.2011 § 122 myönnetty.

Ympäristölupapäätös 8.12.2011 § 122 jää muilta kuin nyt muutetuilta osilta voimaan.

Päätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristönsuojelun maksutaksan 2022 mukaisesti 465 € (1 htp).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija; Etelä-Savon ELY-keskus; Lupapiste; laskutus; lausunnon antaja; valmistelija. Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin verkkosivuilla ja osoitteessa www.julkipano.fi.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja/tai päätöksen asiankäsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • valtion valvontaviranomainen ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
 • muu asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisella määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.