Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ympäristölautakunnan lausunto asemakaavan muutoksesta (3. kaupunginosa, Kalevankangas) / Ravirata, Mikkeli

MliDno-2020-2544

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus pyytää Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausuntoa Raviradan asemakaavan muutosluonnoksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen alustavasti 6.2.2023 § 49 ja pyytää siitä viranomaislausunnot. Raviradan asemakaava on peräisin 80-luvulta eikä se enää vastaa kaikilta osin nykytilannetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on kartoittaa alueen tämänhetkiset ja tulevat toiminnot ja mahdollistaa niiden toiminta- ja kehittämisedellytykset maankäytön näkökulmasta. Kaavaluonnoksessa alueiden kaavamerkinnät on tarkastettu ja nykyaikaistettu. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueet on osoitettu merkinnällä YU. Lisäksi erikseen on osoitettu hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue merkinnällä YU-1. Raviradantien itäpuolinen alue on merkitty kaavaan merkinnällä VL (lähivirkistysalue), lukuun ottamatta yhtä pienialaista autopaikkojen korttelialuetta (LPA).

Lausuntoehdotus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta on tutustunut asemakaavaluonnokseen ja antaa siitä liitteenä olevan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue / Kaupunkikehitys / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö (Vesa Nykänen)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.