Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ympäristölautakunnan lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle alusten kiinnityslaiturin pysyttämisestä Pökkäänlahden edustalla Saimaan Yövedellä, Mikkeli

MliDno-2023-842

Valmistelija

  • Heikki Tanskanen, ympäristösuunnittelija, heikki.tanskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Katajamäentie 32-34, Mikkeli hakee Itä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa pysyttää Ristiinan Pökkäänlahden vesialueelle rakennettu suurikokoinen alusten kiinnittämiseen tarkoitettu laituri. Laituri on sijoitettu vesitilusyksikön 491-876-64-1 vesialueelle, joka Ristiinan osakaskunnan yhteisomistuksessa. Pysytettävä laituri liittyy rannalla hakijan omistamaan kiinteistöön Einola 491-549-2-30. Pysyttämistä koskevan luvan yhteydessä haetaan pysyvän käyttöoikeuden myöntämiseen laiturin pitoon tarvittavalle vesialueelle (1403 m2). Laiturin mitat ovat seuraavat: Kokonaispituus 42,2 m, kävelysillan leveys 3,5 m. Laiturissa on aisapaikat neljälle alukselle. Aisojen pituus on 18,5 – 19,5 metriä.

Sisällöltään pääosin vastaavanlaista, saman hakijan hakemusta on käsitelty aiemmin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa lausuntoasiana. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on antanut 21.8.2019 (§ 54) aiemmasta hakemuksesta lausunnon: 

https://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Mikkelin_seudun_ympaumlristoumllautakunta/Kokous_2182019/Vesilain_mukainen_lupahakemus_Kiinteisto(23952).

Tämä asia ratkaistiin 13.9.2022 Korkeimman hallinto-oikeuden muutoksenhakulupaa koskevalla päätöksellä, Diaarinumero 0048/1/21, jolla evättiin hakijalta oikeus hakea muutosta aiempaan  Vaasan hallinto-oikeuden 17.6.2021 tekemään päätökseen 21/0095/3.

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista antamaan 16.3.2023 mennessä lausunnon vireillä olevasta hakemuksesta. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tutustunut hakemukseen ja antaa siitä seuraavan lausunnon:

Hankealueella tapahtuva suurehkojen alusten säilytys ja tähän liittyvien rakennelmien pito on hakemuksessa selostetun mukaan alkanut jo 2000 -luvun taitteessa. Aiempien selvityksen perusteella vesialueen käytöstä ei ole sovittu vesialueen omistajan kanssa suullisesti tai kirjallisesti eikä hankkeen mahdollisesta lupatarpeesta ei ole pyydetty ennakollista arviota vesilakia valvovilta viranomaisilta (Ely -keskus, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) eikä kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pitää asian osapuolten tasapuolisen kohtelun turvaamisen ja yleisen oikeusvarmuuden oikeushyvien kannalta tarpeellisena, että tosiasiallisesti vesialueelle pysyvää käyttöoikeutta muodostavat pysyväisluonteiset hankkeet ratkaistaan pääosin vesilain mukaisilla vesitalousluvilla.

Käsillä olevan yksittäisen hankkeen osalta ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa ei ole sellaisia hankkeesta johtuvia, paikallisia vesilaissa tarkoitettuja yleiseen etuun liittyviä haittoja tai yksityiselle koituvia edunmenetyksiä, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle. Alueella voi, ennalta arvioiden, säilyttää pysyvästi aluksia ilman, että se vaarantaa yleistä terveydentilaa, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa. 

Lupaa koskevassa päätöksessä pyydetään antamaan osana päätöstä  tarvittavat  turvallisuuteen, rakenteiden kestävyyteen ja kunnossapitoon sekä mahdollisiin onnettomuustilanteisiin liittyvät määräykset  myös varautumisen ja huolehtimistarpeen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto (kirjaamo)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.