Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Ympäristölautakunnan lausunto Annilanrannan asemakaavaehdotuksesta

MliDno-2022-1284

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus pyytää Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausuntoa Annilanrannan kaavaehdotuksesta 17.3.2022 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen alustavasti 6.2.2023 § 48. Annilanrannan asemakaava on jatkoa vuonna 2015 lainvoiman saaneelle Kirkonvarkauden asemakaavalle ja kaavan tavoitteena on kaavoittaa Kirkonvarkauden asemakaavan tapaan Kirkonvarkauden kaava-alueen eteläpuolelle pientaloasumiseen tarkoitettuja rantatontteja ja sisämaan tontteja. Lisäksi muutetaan Kirkonvarkauden asemakaavan korttelin 1 tilanne vastaamaan nykyistä tilannetta. Kaavalla muodostetaan uutta asemakaavoitettua aluetta 55 ha. Annilanrannan asemakaavassa on osoitettu 38 pientalotonttia, joista 11 on olemassa olevia rakennuspaikkoja. Uusista tonteista suurin osa on omarantaisia.

Kaava-alueella on voimassa vuonna 2015 lainvoiman saanut Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava. Osayleiskaavassa Annilanrannan alue on osoitettu pääosin pientalovaltaisena asunto-, loma-asunto – ja matkailualueena. Alue on arvokasta harjualuetta ja valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009, Porrassalmen historiallinen maisema).

Kaavan yleisen merkittävyyden takia lausunto tuodaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätettäväksi. Lausuntoehdotus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan lausuntoehdotuksen.

Päätös

Hyväksytään sillä lisäyksellä, että kaavavalmistelussa tulee huomioida myös maakuntakaavan asettamat tavoitteet Porrassalmen alueelle.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue / Kaupunkikehitys / Maankäyttö ja kaupunkirakenne (Ilkka Tarkkanen)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.