Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Toimintakertomus 2022 - Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

MliDno-2023-903

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa raportoidaan toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen, talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat ja selvitys poikkeamien syistä.  Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielinten tuloskorteilla, joka on sisällytetty osaksi toimintakertomusta. Tavoitteiden toteutuminen on arvioitava sillä tasolla, että niiden perusteella voidaan arvioida, onko toimintaa toteutettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi toimintakertomuksen erillisenä liitteenä on selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

Ympäristölautakunnan toimintakertomuksessa on esitetty myös kuntien maksuosuudet tulosyksiköittäin. Erillisessä liitteessä esitetään arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan noudattamisesta.

Talouden tunnuslukujen osalta raportoidaan TA 2022, TP2022 ja toteutuma %. Tuloskortilla raportoitavat toimintaa koskevat tunnusluvat ovat terveysvalvonnan tarkastukset, eläinlääkintähuollon sairas- ja virkamatkat ja hoidetut pieneläimet ja ympäristönsuojelun osalta lupavelvollisten kohteiden tarkastukset ja kirjalliset asiakassuoritteet (päätökset, lausunnot).

Syy valtuuston nähden sitovien tulojen alittumiseen (12 376 euroa) oli kuntalaskutuksen pienentyminen menojen alituttua.

Liitteenä on toimintakertomus, johon sisältyy kuvaus palvelusuunnitelman ja talouden toteutumisesta, talouden tunnusluvut, kuntaosuudet ja tuloskortti sekä erillisenä liitteenä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomake.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle  ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakertomuksen hyväksymistä tulojen alitus huomioiden.

Lisäksi lautakunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyn 27.3.2023 jälkeen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.