Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Maa-aines- ja ympäristöluvan muutospäätös; Pasi Outinen, Uus-Samppo, Hirvensalmi

MliDno-2022-6642

Valmistelija

 • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Pasi Outinen on jättänyt Uus-Samppon maa-ainesaluetta koskevan maa-aines- ja ympäristölupapäätöstä koskevan muutoshakemuksen 20.12.2022. Kiinteistö Uus-Samppo 97-408-5-28 sijaitsee Hirvensalmella.

Hakija hakee lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Hirvensalmen rakennuslautakunta on myöntänyt 16.2.2016 § 13 maa-ainesluvan, joka on voimassa 10 vuotta. Luvan mukainen ottoalue on 1,31 ha ja ottomäärä oli 40 000 m3.  Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevat ympäristöluvat 30.8.2012 § 94 ja 8.5.2014 § 56 alueen toiminnoille.

Hakijan tarkoituksena on laajentaa aluetta ottomäärän lisäämiseksi. Ympäristöluvan mukainen alue kasvaa 0,4 ha ja maa-ainesluvan alue 0,3 ha. Muutos lisää kallion ottamista 45 000 m3. Hakemuksen mukaan maisemointitapa, 300 metrin etäisyys lähimpään kiinteistöön ja ottamistaso sekä muut lupamääräykset pysyisivät ennallaan.

Laajennusta koskevat kartat ovat liitteenä.

Muutoshakemuksesta kuulutettiin 22.12.2022 - 20.1.2023 välisenä aikana. Hakemuksesta ei saatu muistutuksia. Terveysvalvonnalla ei ollut hakemuksesta lausuttavaa.

Tämän muutosluvan on tarkoitus olla voimassa nykyisen maa-ainesluvan voimassa oloon saakka.

Päätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin ja YLVA-tietojärjestelmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitekarttaan tehdyllä rajausmuutoksella Pasi Outisen maa-aines- ja ympäristölupapäätöksiä koskevan muutoshakemuksen Hirvensalmelle tilalle Uus-Samppo 97-408-5-28. Muutosta koskeva päätös on voimassa 24.2.2026 saakka, minkä jälkeen hakijan tulee hakea uutta yhteislupaa, mikäli toimintaa on alueella tarkoitus jatkaa.

Alue, joka jää lähimmästä häiriölle altistuvasta kohteesta Valtioneuvoston ns. murausasetuksen 314/2017 määrittämän 300 metrin suojaetäisyyden alle, rajataan pois laajennushakemuksesta.

Ympäristölautakunta määrää hakijan pyynnöstä, että ainesten ottamista voidaan muutoksenhausta huolimatta jatkaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 1 000 euron vakuuden lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalle. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Ottoalueen ja ottamismäärän muutoksen takia hakijan tulee asettaa maa-aineslain mukaista vakuutta lisää 2 050 €.

Päätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun maksutaksan 2022 mukaisesti 930 € (2 htp).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija; Etelä-Savon ELY-keskus; Lupapiste; laskutus; lausunnon antaja; valmistelija. Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin verkkosivuilla ja osoitteessa www.julkipano.fi.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja/tai päätöksen asiankäsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • valtion valvontaviranomainen ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
 • muu asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisella määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.