Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016

MliDno-2015-1880

Valmistelija

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016

Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.2015 hyväksynyt lautakuntien talousarvioraamit vuodelle 2016 ulkoisten tuottojen ja kulujen pohjalta.

 

Talousarvioehdotuksen laadinnan lähtökohdat

Kaupungin tilinpäätös tulee toimialojen ennusteiden, erityisesti sosiaali-, ja terveystoimen osalta olemaan selvästi alijäämäinen. Lähtökohtaisesti vuoden 2016 toimintakulut eivät saa kasvaa yhtään, mikä tarkoittaa vaadetta tuottavuuden nostolle ja sopeuttamistoimenpiteille. Menojen kasvulle ei ole varaa ja tämän vuoksi palveluiden ostoja sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoja on arvioitava kriittisesti sekä pyrittävä tuottavuuden lisäämiseen.

 

Kaupungin strategia valtuustokaudelle

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkitason strategian kokouksessaan 2.9.2013. Mikkelin kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Perustehtävänä on rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia.

Strategia perustuu kolmeen näkökulmaan; kuntalaisten hyvinvointiin, elinkeinojen hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen sekä ympäristön hyvinvointiin.

Kaupunki hyödyntää edelleen tuloskortteja varmistaakseen sen, että lautakunnat ja toimialat toteuttavat valtuuston asettamia tavoitteita ja sitoutuvat niihin. Kukin lautakunta ja toimiala ottaa

vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupungin valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Omia tavoitteita ei siis aseteta, vaan kaikki toiminta ja sen suunnittelu perustuu valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Lautakunnat ja toimialat määrittelevät mitä toimenpiteitä ne tekevät toteuttaakseen valtuuston asettamia tavoitteita. Ympäristölautakunnan valtuustolle raportoivaan talouskorttiin on otettu yhteensä yhdeksän indikaattoria, kaksi kansalaisten hyvinvointinäkökulmasta, kaksi elinkeinojen hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoiman näkökulmasta sekä viisi ympäristön hyvinvointinäkökulmasta.

Ympäristölautakunnan hyväksymässä valvontasuunnitelmassa tullaan asettamaan omia tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa.

 

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.2015 hyväksynyt ulkoiset talousarvioraamit toimialoille. Lähtökohtana on ollut vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätökset. Vuonna 2014 ympäristölautakunnan talousarvion toteutuma on poikennut merkittävästi suunnitellusta. Vuonna 2014 on ympäristönsuojelussa kirjautunut tuloiksi ulkopuolisella rahoituksella toteutettujen hankkeiden rahoitusosia yhteensä noin 125 000 euroa. Tämä on johtunut ulkopuolisen rahoituksen maksujen viivästymisestä. Menot näistä on kuitenkin kohdistunut jo vuodelle 2013. Tämän takia koko vuoden tulos on ollut todellista parempi. Lisäksi vuonna 2014 on terveysvalvonnassa henkilöstökulujen toteutuma ollut merkittävästi suunniteltua alhaisempi johtuen täyttämättömistä viroista.

Ympäristölautakunnan vuoden 2016 talousarvioesityksen pohjana on käytetty vuoden 2015 talousarviota sekä alkuvuoden toteumaa.

Talousarvion 2016 toimintakate sisältäen sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot on 1,169 milj. €, jossa on 2,9 % vähennystä vuoden 2015 talousarvioon.

Ympäristölautakunnan talousarvioesityksessä ulkoinen toimintakate on 0, 995 milj. €.

Ympäristöpalveluissa on vakituisesti täyttämättä kaksi terveystarkastajan virkaa. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy toisen viran täyttö vakinaisesti vuoden 2016 alusta lähtien. Toinen avoinna oleva virka täytetään aluksi määräaikaisesti.

Maa-aineslupien käsittely ja valvonta siirtyy ympäristönsuojelun hoidettavaksi 1.7.2016 alkaen. Tehtävien hoitamiseen tarvitaan myös määrä-aikaista työvoimaa.

Talousarvioon tehdään tarvittavat varaukset henkilöstömenoihin.

 

TA 2016 ULKOINEN

 

 

Toimintatulot yhteensä

 

 

642 400

Toimintamenot yhteensä

 

 

1 637 295

Toimintakate

 

 

-994 895

Tilikauden tulos

 

 

-994 895

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ympäristölautakunnan vuoden 2016 talousarvioesityksen hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä: Maa-aineslupien valmisteluun ja valvontaan tarvittavat lisäresurssit henkilöstön osalta tulee selvittää tarkasti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus