Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Tiedoksi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeuden 26.8.2015 antama päätös (5/0468/3, diaarinro 02284/13/5109), joka koski Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 26.9.2013 § 84 tekemää ympäristölupapäätöstä ja siitä tehtyä valitusta. Päätös koski Morenia Oy:n hakemusta kallion louhintaan ja louheen sekä soran murskaukseen Mikkelin kaupungin Rieppolan kylään  tilalle Karjala 2:18. Hallinto-oikeus jätti hakemuksen valitusajan pidentämisestä tutkimatta. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Vaasan hallinto-oikeuden 26.8.2015 antama päätös (15/0221/2, diaarinro 01362/14/5201), joka koski Itä-Suomen aluehallintoviraston 18.6.2014 tekemää päätöstä (Nro 49/2014/2) ja siitä tehtyä valitusta. Aluehallintovirasto hylkäsi kahden yksityishenkilön tekemän hakemuksen 27 metriä pitkän vesistöpenkereen ja ponttonilaiturin pystyttämisestä hakijoiden omistaman saaren edustalle Liiansaaren osakaskunnan yhteisellä vesialueella Saimaan Käenniemenselällä Mikkelin kaupungin Himalansaaren kylässä. Hakijat valittivat Itä-Suomen aluehallintoviraston ratkaisusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus hylkästi valituksen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 28.8.2015 antamallaan päätöksellä (52/2015/1, ISAVI/3389/2014) myöntänyt ympäristöluvan Metsäsairila Oy:lle biokaasulaitoksen toimintaan Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueella Mikkelissä. Päätökseen on liitetty 21 lupamääräystä, joilla ehkäistään ympäristöhaittoja ja helpotetaan laitoksen toiminnan valvontaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.