Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Metsäsairila Oy:n ympäristöluvan muutosta koskevasta valituksesta

MliDno-2015-803

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 22.4.2015 antamallaan päätöksellä (ISAVI/2558/2014) myöntänyt Metsäsairila Oy:lle ympäristöluvan jätekeskuksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Muutos koskee nykyisen jätetäyttöalueen laajentamista nojaavana rakenteena vanhan käytöstä poistetun jätetäytön luiskaan. Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle Itä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöstä koskevan valituksen, jonka johdosta Vaasan hallinto-oikeus varaa Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine.

Yhdyskuntajätteen läjitys vanhan jätetäytön alueelle on lopetettu 2007, jolloin jätteen sijoittaminen on muuttunut nykyiselle jätetäyttöalueelle. Vanhaa jätetäyttöaluetta on tämän jälkeen muotoiltu lievästi pilaantuneilla mailla ja tuhkalla sulkemista varten. Muille kuin nyt suunnitteilla oleville liuska-alueille on rakennettu kaatopaikan peittorakenteet. Täyttöalueen lakialueelle ei ole vielä rakennettu lopullisia peittorakenteita. Vanhan jätetäytön ottaminen käyttöön nykyisen jätetäytön nojaavana rakenteena, lisää nykyisen jätepenkan tilavuutta huomattavasti ja vähentää tarvetta uuden uuden kaatopaikkapohjan rakentamiselle nykyisin jätteistä täysin vapaalle alueelle. Lisäksi nojaavan rakenteen ansiosta jätepenkkojen lopullinen maisemointi on helpompaa ja alue saadaan yhtenäisemmän näköiseksi. Yhtenäiselle alueelle tehtävä sadevesien hallinta on paremmin ja helpommin toteutettavissa. Nojaavalle rakenteelle on tehty geotekninen selvitys. Lupapäätöksessä on annettu määräykset luiskan rakenteesta sisältäen suojageotekstiilin ja bentoniittimaton, pohjarakenteiden toteuttamisesta ja suotovesien tarkkailusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta pitää Itä-Suomen aluehallintoviraston ratkaisua asiassa perusteltuna.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus (vaasa.hao@oikeus.fi)