Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Uusi elintarvikelaki

MliDno-2021-1676

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Uusi elintarvikelaki 297/2021 tulee voimaan 21.4.2021.

Uudella elintarvikelailla selkeytetään elintarvikelainsäädäntöä ja sujuvoitetaan elintarvikevalvontaa sekä vahvistetaan elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Myös lain suhdetta EU-lainsäädäntöön selkeytetään.

Uusi elintarvikelaki ottaa huomioon myös viime vuosien  muutokset elintarvikealalla. Merkittävä osa elintarviketoiminnasta ei ole enää sidottuna perinteiseen  elintarvikehuoneistoon, vaan toimintaa harjoitetaan yhä useammin verkossa tai mobiilialustojen välityksellä.Tästä syystä valvonnan painopiste on laissa siirretty huoneistojen valvonnasta toiminnan valvontaan.

Elintarvikelain tarkoitus ja soveltamisala sekä elintarvikevalvonnan organisaatio säilyvät ennallaan. 

Uudessa elintarvikelaissa on uutta se, että kuntien valvontakohteille tulee valvonnan perusmaksu. Uuden lain myötä kunta perii suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta vuosittain 150 euron valvonnan perusmaksun. Tämän lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteistöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa EU-lainsäädännön nojalla annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.

Maksujen periminen viranomaisvalvonnasta on yksi elintarvikevalvonnan toimeenpanon väline. Muutoksen myötä valvonnan tulopohja laajenee, kun valvontamaksun maksavat kaikki suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvat toimijat, eivätkä vain ne, joiden luona on kyseisenä vuonna käyty. 

Muutoksella mahdollistetaan nykyistä monimuotoisempi viranomaistyö ja valvonnan painopisteen siirtäminen valvontakäynneistä kohti toimijoiden neuvontaa ja valmennusta.

Valvonnan perusmaksu otetaan käyttöön 1.1.2022 lähtien.

Uuteen lakiin tulee myös hallinnollinen sanktio, elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Valvontaviranomainen voi määrätä toimijalle 300 - 5000 euron seuraamusmaksun muun muassa silloin, kun toimija harjoittaa elintarviketoimintaa, jota ei ole rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttämällä tavalla, ei noudata esimerkiksi laissa säädettyä vaatimusta omavalvonnasta tai markkinoi elintarvikkeita elintarvikemääräysten vastaisella tavalla. Rangastusluonteisella hallinnollisella seuraamusmaksulla pyritään ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa sekä nopeasti ja tehokkaasti estämään sen jatkaminen. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta tulee voimaan 21.4.2021. 

Elintarvikelain uudistuksen yhteydessä myös voimassa olevan lain nojalla annetut keskeiset asetukset uudistetaan. Sääntelyn sujuvoittaminen näkyy erityisesti näiden asetusten uusimisessa. Lainsäädäntöä selkeytetään kokoamalla yhteen lukuisten asetusten sisältö kolmeen asetukseen. Kansallisilla asetuksilla täydennetään EU-lainsäädäntöä ainoastaan siltä osin kuin on välttämätöntä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.