Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Mikkelin seudun ilmasto-ohjelmatyö

MliDno-2021-1695

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmat ovat luonnosvaiheessa. Ohjelmat on valmisteltu osana Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 hanketta (EAKR), jossa on mukana Mikkelin lisäksi Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa. Liitteenä on ehdotukset Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-ohjelmien luonnoksiksi. Juva ja Puumala käsittelevät omat ilmasto-ohjelmaluonnokset omissa toimielimissään. Hirvensalmi valmistelee omassa aikataulussaan Mikkelin seudun kuntailmasto -hankkeessa laaditun luonnoksen pohjalta yhdistetyn ilmasto- ja ympäristöohjelman. 

Ilmasto-ohjelmien valmistelua on tehty vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden, seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Työssä on hyödynnetty mm. Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Hankkeessa on järjestetty kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja webropol-pohjainen ilmastokysely, johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä. 

Ilmasto-ohjelmien tavoitteena on tarjota koottu ilmastonäkökulma kuntien strategiatyön tueksi, määritellä kuntakohtaiset ilmastotavoitteet ja tukea kuntien ilmastotyötä yksityiskohtaisilla toimenpide-esityksillä. Ohjelmat on laadittu vuosille 2021-2031. 

Ohjelmien tavoitteet on suhteutettu kansallisiin tavoitteisiin. Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2035. Tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä 70 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen 30 % vähentämistä hiilinielujen avulla. Mikkelin ilmasto-ohjelmaluonnoksessa tavoitteeksi on asetettu hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Muiden seudun kuntien luonnoksissa tavoitteet ovat samat kuin Suomella. Ilmasto-ohjelmien visioihin kuuluu, että Mikkelin seudulla tuotetaan myös muualle sopivia esimerkkejä hiilineutraalisuutta edistävistä ratkaisuista.  

Päätavoitteen edistämiseksi ohjelmissa on asetettu alakohtaisia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Mikkelin seudun kuntien suurimpia päästölähteitä ovat tieliikenne, energiantuotanto ja –kulutus sekä maatalous, joista kaikista on ohjelmissa omat osionsa. Vuonna 2020 tehtyjen valtakunnallisten vähähiilikarttojen perusteella päästöjä on vaikeinta vähentää maataloudessa. Tämä kannattaa huomioida tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.  

Suurin osa ilmastotyöstä toteutuu muun toiminnan sisällä ilman erillisiä resursseja. Energia-alalla erityisesti pienten kuntien kannattaa hakea yhteistyötä ja kumppaneita taloudellisimpien ja ilmastoystävällisimpien ratkaisujen löytämiseen. Erityisesti taajamissa voidaan maankäytön suunnittelulla tukea vähäpäästöisiä ratkaisuja. 

Kunnat voivat toimia omalla metsänhoidollaan esimerkkinä siitä, kuinka metsien puumäärä ja hiilivarasto kasvavat samalla, kun metsistä saadaan tuloja ja muita hyötyjä. Jos seudun muut metsänomistajat seuraavat esimerkkiä, niin metsäisellä seudulla hiilinielutavoitteen saavuttaminen helpottuu.  

Seudun luonto vetää ihmisiä puoleensa ja seudun kuntia yhdistää runsas vapaa-ajanasutus. Tavoitteena on kehittää monipaikkaisuutta ja luontoon liittyvää vapaa-ajan viettoa vähäpäästöiseksi vaihtoehdoksi lentäen ja/tai kauas suuntautuvalle matkailulle mm. vähentämällä autoilun tarvetta palveluita parantamalla.  

Mikkelin seudulle rakennetaan osana Kuntailmasto 2050 -hanketta ja erillisellä ympäristöministeriön hankerahoituksella Ilmastopolku-nimistä kokonaisuutta, joka tarjoaa tukea ja koulutusta isompiin ja pienempiin ilmastokasvatusprojekteihin osallistujien oman valinnan mukaan. Alueen ilmastotyöstä kootaan esimerkkejä verkkoon ja niitä hyödynnetään opetuksessa ja erilaisten toimintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmatyön tilannekatsauksen ja Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-ohjelmaluonnokset tiedoksi, ja valtuuttaa Mikkelin seudun ympäristöpalvelut tekemään tarpeellisia muutoksia ilmasto-ohjelmaluonnoksiin yhteistyössä kuntien kanssa. Kunnat valmistelevat ja hyväksyvät ohjelmat kuntakohtaisesti omassa aikataulussaan. Mikkelin seudun kuntailmasto -hanke tarjoaa tukea ohjelmien muokkaamiseen ja käsittelyyn hankkeen keston puitteissa.  

Päätös

Merkitään tiedoksi. Lisäksi lautakunta esittää, että luonnokset ilmasto-ohjelmista asetetaan yleisesti nähtäville, ja luonnoksista pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä, jonka jälkeen Ympäristöpalvelut ja Mikkelin seudun ilmasto 2050 -hanke valmistelee saadun palautteen perusteella muutetut luonnokset kuntiin hyväksyttäviksi.

Tiedoksi

Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.