Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen hakemus, Marko Väisänen, Mäntyharju

MliDno-2018-178

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö on myöntänyt 9.2.2018 § 5 maastoliikennelain mukaisen luvan motocrosspyörillä ajamiseen kiinteistöllä Kolu (Koirakiventie 116, 52720 Karankamäki) sijaitsevalle peltoalueelle. Kiinteistön omistaja Marko Väisänen on tehnyt päätöksestä 7.3.2018 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lupaa ajaa myös sunnuntaisin.

Maastoliikennelain mukainen lupa on myönnetty vuosille 2018-2019. Ajoharjoittelu on sallittu kahtena arkipäivänä viikossa maanantaista perjantaihin kello 10-18 ja lauantaisin kello 11-17 välisenä aikana talvikaudella. Lupahakemuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta, joissa vedottiin motocrosspyörien aiheuttamaan meluhaittaan.

Kyseessä olevassa paikassa on ajettu motocrosspyörillä myös vuosi sitten talvella, jolloin ympäristöpalveluihin otettiin yhteyttä ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan takia. Joulukuussa 2017 otettiin jälleen yhteyttä ympäristötarkastajaan saman meluhaitan takia. Tämän jälkeen Marko Väisästä pyydettiin hakemaan maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa ajoharjoittelua varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Maastoliikennelain mukaisen päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Perusteluina lautakunta toteaa seuraavaa:

Motocrosspyörillä ajamista on rajoitettu hakemuksen mukaisesta arkipäivien sekä sunnuntain osalta ajoharjoittelusta aiheutuvan meluhaitan takia. Päätöksen mukaisia ajoaikoja voidaan pitää kohtuullisina. Toimintaa ei ole sallittu myöhään iltaisin eikä sunnuntaisin, jolloin asuinympäristössä on tarvetta hiljaisempaan ääniympäristöön levon ja virkistäytymisen vuoksi. Lisäksi lauantain ajoaikaa on rajoitettu enemmän kuin arkipäivinä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 150 metrin etäisyydellä ajoharjoittelupaikasta.

Päätös

Asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

Simo Ylönen, vs. ympäristötarkastaja, simo.ylonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö on myöntänyt 9.2.2018 § 5 maastoliikennelain mukaisen luvan motocrosspyörillä ajamiseen kiinteistöllä Kolu (Koirakiventie 116, 52720 Karankamäki) sijaitsevalle peltoalueelle. Maastoliikennelain mukainen lupa on myönnetty vuosille 2018-2019. Ajoharjoittelu on sallittu kahtena arkipäivänä viikossa maanantaista perjantaihin kello 10-18 ja lauantaisin kello 11-17 välisenä aikana talvikaudella. Lupahakemuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta, joissa vedottiin motocrosspyörien aiheuttamaan meluhaittaan.

Kyseessä olevassa paikassa on ajettu motocrosspyörillä myös edellisenä talvena, jolloin Ympäristöpalveluihin otettiin yhteyttä ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan takia. Joulukuussa 2017 otettiin jälleen yhteyttä ympäristötarkastajaan meluhaitan takia. Tämän jälkeen *********pyydettiin hakemaan maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa ajoharjoittelua varten koska kyseessä on toistuva harjoittelu samassa maastossa. 

Kiinteistön omistaja *********on tehnyt ympäristöpäällikön 9.2.2018 tekemästä viranhaltijapäätöksestä 7.3.2018 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lupaa ajamiseen myös sunnuntaisin.

Ympäristölautakunta on käsitellyt *********tekemää oikaisuvaatimusta kokouksessaan 26.4.2018 (§ 53). Ympäristölautakunta jätti asian käsittelyn pöydälle koska alueella ei oltu tehty ajoharjoittelun aikaisia melumittauksia eikä asian käsittelyn tueksi ollut  näin ollen tarkkaa tietoa ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan suuruudesta. Koska kyseisellä kiinteistöllä, jolle maastoliikennelain mukainen lupa myönnettiin, ajoharjoittelua tapahtuu vain talvisaikaan lumipeitteisellä maalla, tarvittavat melumittaukset tehtiin vasta tammikuussa 2019. Melumittauspöytäkirjan mukaan ajoharjoittelun aiheuttama melu lähimmän häiriintyvän kohteen piha-alueella alittaa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) sekä vakituiselle että vapaa-ajan asutukselle määritellyt melutason päiväajan ohjearvot. Melumittauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöpäällikön 9.2.2018 tekemästä viranhaltijapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää *********luvan ajoharjoitteluun kiinteistöllä Kolu sunnuntaina klo 11-17 välisenä aikana. Ajoharjoittelussa tulee muutoin noudattaa 9.2.2018 myönnetyn maastoliikennelain mukaisen luvan (§ 5) ehtoja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö on myöntänyt 15.2.2021 § 3 maastoliikennelain mukaisen luvan motocrosspyörillä ajamiseen kiinteistöllä Kolu (Koirakiventie 116, 52720 Karankamäki) sijaitsevalle peltoalueelle. Maastoliikennelain mukainen lupa on myönnetty vuosille 2021-2022. Ajoharjoittelu on sallittu maanantaista perjantaihin kello 10-18 ja lauantaisin kello 11-17 välisenä aikana talvikaudella (marraskuu-maaliskuu). Päätöksessä todetaan, että ajoradalla saa ajaa ja harjoitella samanaikaisesti enintään kolme motocrosspyörää.

Lupahakemuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta, joissa vedottiin motocrosspyörien aiheuttamaan meluhaittaan. Kyseessä olevassa paikassa on ajettu motocrosspyörillä myös edellisinä talvina. Edellinen maastoliikennelain mukainen lupa oli myönnetty vuosille 2019-2020. Myös tällöin Ympäristöpalveluihin on otettu yhteyttä ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan takia.

Kiinteistön omistaja Marko Väisänen on tehnyt ympäristöpäällikön 15.2.2021 tekemästä viranhaltijapäätöksestä 15.3.2021 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lupaa ajamiseen myös sunnuntaisin. Lisäksi vaaditaan, että ajoharjoitteluradalla saa ajaa samanaikaisesti enintään kuusi motocrosspyörää. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että ajoharjoittelua on ollut yhden tunnin verran klo 12-16 välisenä aikana viikonloppuna. Mahdollisuutta ajoharjoitteluun myös sunnuntaisin esitetään sääolosuhteiden takia: jos esimerkiksi lauantaina on huono keli ajamiseen, olisi vaihtoehtona mahdollisuus ajaa sunnuntaina.

Ympäristöpalvelut suoritti melumittauksia motocrosspyörien aiheuttamasta melusta 20.3.2021. Melutasoja mitattiin ajoharjoitteluradan läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen (2 kpl) piha-alueilla. Melumittauksen aikana ajoradalla oli samanaikaisesti kuusi motocrosspyörää. Melumittauspöytäkirjan mukaan ajoharjoittelun aiheuttama melu lähimmän häiriintyvän kohteen piha-alueella ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) sekä vakituiselle että vapaa-ajan asutukselle määritellyt melutason päiväajan ohjearvot. Melumittauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Maastoliikennelain mukaisen päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Perusteluina lautakunta toteaa seuraavaa: Motocrosspyörillä ajamista on rajoitettu hakemuksen mukaisesta sunnuntain osalta ajoharjoittelusta aiheutuvan meluhaitan takia. Päätöksen mukaisia ajoaikoja voidaan pitää kohtuullisina. Toimintaa ei ole sallittu myöhään iltaisin eikä sunnuntaisin, jolloin asuinympäristössä on tarvetta hiljaisempaan ääniympäristöön levon ja virkistäytymisen vuoksi. Lisäksi lauantain ajoaikaa on rajoitettu enemmän kuin arkipäivinä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 160 metrin etäisyydellä ajoharjoittelupaikasta.

Alueella 20.3.2021 suoritettujen mittauksien perusteella voidaan todeta, että mittaustulokset ylittävät vapaa-ajan asumiseen käytettävän alueen ekvivalenttisen päiväajan ohjearvon 45 dB silloin, kun ajoharjoitteluun osallistuu kerralla kuusi motocrosspyörää. Ajoharjoitteluun samanaikaisesti osallistuvien motocrosspyörien määrän muuttamiseen kolmesta kuuteen ei ole perusteita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
 • se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.


Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:

 • viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.