Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Lausunto ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosiksi 2022–2027

MliDno-2020-2153

Valmistelija

  • Heikki Tanskanen, ympäristösuunnittelija, heikki.tanskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä- Savon Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskus pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa seuraavista vesienhoitosuunnitelmista:  

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027

Vesienhoidon suunnittelu perustuu EU:n direktiiviin vesipolitiikan puitteista (vesipolitiikan puitedirektiivi, vesipuitedirektiivi v. 2000). Kansallinen lainsäädäntö ohjaa vesienhoidon järjestämistä ja vesienhoitosuunnitelman laatimista. Siihen kuuluu laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista (1303/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006). Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää pintavesien ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden vaikutuksia. Merenhoidon, tulvariskien hallinnan ja luonnonsuojelun tavoitteet otetaan suunnittelussa huomioon. Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain viideksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta päävesistöalueesta.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta antaa lausuntopyynnöistä yhteisen lausunnon. Ehdotus lausunnoksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen lausunnoksi Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmista vuosille 2022-2027.

Päätös

Hyväksytään sillä lisäyksellä, että lausuntoon lisätään pyrkimys edistää vesienhoitotyössä kunnan vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaivoslainsäädännön kehittämisessä.

Tiedoksi

Lausunto sähköisesti lausuntopyynnöissä lähetettyihin linkkeihin, Etelä-Savon ely-keskus, Mikkelin kaupunginhallitus ja kaupunkiympäristölautakunta, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.