Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2023

MliDno-2021-921

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten ja rekisteröintimenettelyn piirissä olevien kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää periaatteet valvonnan järjestämisestä ja kohdentamisesta sekä kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin perusteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena.

Ympäristöpalvelut on laatinut vuodesta 2014 lähtien vuosittain uuden ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja –ohjelman. Valvontaohjelmaan on sisällytetty myös jätelain mukainen säännöllinen valvonta, merenkulun ympäristönsuojelun valvonta (huvivenesatamat) ja maa-aineslain mukaiset valvontakohteet. Vuoden 2023 valvontasuunnitelmaan sisältyi yhteensä 66 ympäristölupakohteen, 27 maa-aineskohteen, 29 rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvan kohteen ja 14 muuta tarkastusta (yhteensä 136 tarkastusta). 

Vuonna 2023 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 121. Vuonna 2023 tarkastuksia tehtiin hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Maa-aineskohteiden tarkastuksia tehtiin 24 kpl, ympäristölupakohteiden tarkastuksia 58 ja muita valvontaohjelmaan kuuluvien kohteiden tarkastuksia 39 kpl. Valvontaohjelmaan kuuluu myös jätelain 100 §:n tarkoittamat kohteet ja merenkulun ympäristönsuojelusta annetun lain (2009/1672) mukaiset huvivenesatamat. Tarkastukset toteutuivat vuonna 2023 pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti.   

Tarkempi valvontasuunnitelman toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutumisen vuodelta 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.