Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Asemakaavan muutos - Veturitallit

MliDno-2021-4372

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus pyytää Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden lausuntoa Mikkelin Veturitallien alueen asemakaavan muutosta koskevasta kaavaehdotuksesta. Mikkelin kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen alustavasti 12.2.2024. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on uuden kauppakeskuskeskittymän rakentamisen mahdollistaminen alueen rakennusoikeutta kasvattamalla ja toimivilla liikenne- ja pysäköintijärjestelyillä. Samaa aluetta koskeva kaavamuutos oli aiemmin vireillä siten, että kaavamuutoksen tavoitteena oli mahdollistaa uuden Prisman sijoittuminen alueelle. Kaavaehdotuksen ollessa luonnosvaiheessa kaavamuutoksen alkuperäinen hakija vetäytyi hankkeesta, jonka jälkeen kaavan laadintaa jatkettiin kaupungin omana hankkeena. Mikkelin seudun ympäristölautakunta antoi alkuperäisestä Prisman rakentamiseen tähtäävästä kaavaluonnoksesta lausunnon 18.8.2022. Lausunnossa Mikkelin seudun ympäristölautakunta toi esille ristiriitoja asemakaavaehdotuksen ja lainvoimaisen, vuonna 2019 hyväksytyn kantakaupungin osayleiskaavan kanssa. Ristiriidat liittyivät erityisesti naurulokkien pesimäalueen ja hulevesikosteikon säilymisen vaarantumiseen. Lisäksi lausunnossa kiinnitettiin huomiota alueella oleviin pilaantuneisiin maa-aineksiin, pohjavesiolosuhteisiin ja liikennejärjestelyihin, ja lisääntyneen liikenteen aiheuttamaan meluhaittaan kaavamuutosalueen läheisyydessä sijaitseviin asuinkerrostaloihin nähden.

Nyt lausunnolla oleva kaavaehdotus poikkeaa aiemmasta kaavaluonnoksesta erityisesti siltä osin, että rakentamiseen käytettävä alue on aiempaa pienempi, ja alueen itäosassa oleva kosteikkoalue, ns. Veturitallin luhta, jätetään pääosin maankäytön muutosten ulkopuolelle. Samoin nykyisessä kaavamuutosehdotuksessa säilytetään rakennushistoriallista arvoa omaavat veturitallit kokonaisuudessaan.

Lausuntoehdotus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan lausunnon Veturitallien alueen kaavamuutosehdotuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo@mikkeli.fi; kalle.raina@mikkeli.fi