Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.5.2022

§ 48 Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos; BioHauki Oy, Mikkeli

MliDno-2022-1873

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

BioHauki Oy hakee muutosta voimassa olevaan biokaasulaitoksen ympäristölupapäätökseen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 24.3.2016 ympäristöluvan (Nro 12/2016/1 Dnro ISAVI/2/04.08/2014) BioHauki Oy:n biokaasulaitokselle. Päätöksellä, joka on annettu 8.6.2017, on Itä-Suomen aluehallintovirasto hyväksynyt ympäristöluvan lupamääräyksen 23 mukaiset selvitykset.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päivitti ympäristölupaa lupamääräysten osalta 21.4.2021 § 43.

Voimassa olevat päätökset ovat oheismateriaaleina.

Biokaasulaitos sijaitsee Mikkelin Haukivuoressa kiinteistöllä 491-451-20-10 Biohauki, osoitteessa Ursuksentie 14. Kiinteistötunnus on alkuperäisen päätöksen jälkeen muuttunut.

Muutoslupaa haetaan jätevesilietteen vastaanottoon.

Päätösehdotus on liitteessä.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 30.1.2019 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 §:n ja 5 §:n mukaisesti 900 euroa (2 htp).

Muutettu ympäristölupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. YLVA-tietojärjestelmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan päätösehdotuksen ja myöntää sen mukaisesti muutokset voimassa olevaan Mikkelin Haukivuoressa kiinteistöllä 491-451-20-10 sijaitsevan biokaasulaitoksen ympäristölupaan.

Tiedoksi

Hakija; Etelä-Savon ELY-keskus; lausunnon antaja; valmistelija; laskutus.