Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan muutos

MliDno-2020-2464

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on hyväksynyt edellisen ympäristöterveydenhuollon maksutaksapäivityksen 16.12.2020 § 115. 

Maksu peritään tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti seuraaviin lakiin ja niihin tehtyihin muutoksiin perustuen: Elintarvikelaki (297/2021), Terveydensuojelulaki (763/1994), Tupakkalaki (549/2016), Lääkelaki (395/1987), Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) ja Säteilylaki (592/1991).

Maksuja peritään mm. hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten käsittelystä sekä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmiin sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja muista valvontatoimenpiteistä. Lisäksi eläinlääkäreiden vastaanotoilla peritään klinikkamaksu.

Viranomaismaksut määräytyvät toimenpiteeseen käytetyn työajan mukaan siten, että niiden suuruus vastaa työstä aiheutuneita keskimääräisiä kustannuksia. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat palkkakulut sivukuluineen sekä muut toimintamenot ja hallintokustannukset. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60 euroa.

Uuden Elintarvikelain 297/2021 voimaantulo 21.4.2021 vaatii ympäristöterveydenhuollon maksutaksan päivitystä taannehtivasti 21.4.2021 alkaen. 

Lakimuutos vaikuttaa elintarvikkeiden alkutuotannon tarkastuksista perittäviin maksuihin (uusi EL, pykälät 72 ja 73). Rekisteröidyn alkutuotannon valvonta on vapautettu tarkastusmaksuista (pl. uusintatarkastukset) heti 21.4.2021 alkaen. Tätä aiemmin tehdyistä tarkastuksista peritään maksu normaalisti, mutta ei enää 21.4.2021 jälkeen. Hyväksytyltä alkutuotannolta (vain laajempi itujen tuotanto) peritään kaikki maksut (vuosimaksu + perustarkastukset + uusintatarkastukset). 

Heti 21.4.2021 voimaan tuleva muutos on myös se, että elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun. Tämä tulee voimaan heti, vaikka vuosimaksuja peritään vasta 1.1.2022 lähtien Tarkastusten yhteydessä tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua.

Uuden Elintarvikelain mukaan toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään jatkossa maksu.

Päivitetty ympäristöterveydenhuollon maksutaksa on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon maksutaksapäivityksen taannehtivasti 21.4.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin seudun ympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.