Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle lannan hautaamista koskevassa asiassa (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antaman päätöksen (EOAK/5173/2019) mukaan ympäristölautakunta on menetellyt virheellisesti käsitelleensä lannan hautaamista koskevaa hallintopakon vireillepanoasiaa 6.9.2018. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen mukaan lautakunta ei ole antanut päätöksessään ratkaisua kantelijan hakemukseen ja siinä esitettyihin vaatimuksiin. Kantelussa oikeusasiamieheltä on pyydetty, että hallintopakkohakemus palautettaisiin ympäristölautakunnalle uudelleen käsittelyyn. Oikeusasiamies toteaa, että oikeusasiamiehen toimivaltaan ei kuulu palauttaa asiaa viranomaiselle uudelleen käsittelyyn mutta oikeusasiamies saattaa ympäristölautakunnan tietoon edellä esitetyn käsityksen siitä, että hallintopakkoasian käsittely on jäänyt ympäristölautakunnassa kesken ja että lautakunnan tulisi jatkaa asian käsittelyä ja antaa siihen valituskelpoinen ratkaisu. Eduskunnan oikeusasiamies pyytää ympäristölautakuntaa ilmoittamaan 31.5.2021 mennessä, mihin toimenpiteisiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätös on mahdollisesti antanut aihetta. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa viimeksi 21.4.2021, ja asiassa on tehty valituskelpoinen päätös.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta valtuuttaa ympäristöpäällikön vastaamaan eduskunnan oikeusasiamiehelle ja pyytää vastauksen tiedoksi seuraavaan ympäristölautakunnan kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.