Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Tiedoksi

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ely-keskus on antanut 9.4.2021 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen (ESAELY/90/2017) pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta. Ilmoituksen ovat tehneet Governia Oy ja Väylävirasto. Päätös koskee Mikkelissä Setrinmäen alueella sijainneen kyllästämön toiminnan johdosta maaperään ja pohjaveteen päässeen kreosootin kunnostamista. Kunnostamista on tehty massanvaihtona ja puhdistuspumppauksena. Kunnostuspumppauksella ei ole pystytty merkittävästi vähentämään pohjavesipinnan alapuolisessa maaperässä olevan kreosootin määrää. Pumppauksella ei ole myöskään pystytty vaikuttamaan alueelta pois kulkeutuvan (kevyemmät PAH-yhdisteet) haitta-aineen pitoisuuksiin tai määrään. Kunnostuspumppauksen keskeyttämisen ei ole havaittu lisäävän alueelta pohjaveden mukana poistuvien liukoisten PAH-yhdisteiden määrää. Keskeyttämisen ei myöskään todettu muulla tavoin negatiivisesti vaikuttavan alueelta lähtevän pohjaveden laatuun. Etelä-Savon ely-keskuksen antaman päätöksen mukaan pohjaveden kunnostuspumppaus ko. kiinteistöllä voidaan lopettaa, ja siirtyä pohjaveden puhdistumisen monitorointiin ja kulkeutumisriskien hallintaan.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (ISAVI/9025/2020) 10.5.2021 20 kV sähkökaapelin ja kuitukaapelin asentamisesta Siikasalmen poikki, Suur-Savon Sähkö Oy.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (ISAVI/9045/2020) 7.5.2021 20 kV sähkökaapelin ja kuitukaapelin asentamisesta Someenjärveen ja valmistelulupa, Suur-Savon Sähkö Oy.

Itä-suomen aluehallintoviraston päätös (ISAVI/8583/2020) 7.5.2021 sähkökaapelin asentamisesta suuntaporaamalla Savilahden alitse Kenkäveron rannalta Graanin rannalle, ESE-Verkko Oy.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.