Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Siivousmääräys, Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulma

MliDno-2020-1834

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulmalle (507-413-7-634) on annettu 17.9.2020 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöpäällikön viranhaltijamääräys siivota ko. kiinteistön jätepisteen alue sekä muuttaa jätepisteen rakenteet sellaisiksi etteivät rotat, linnut ja muut eläimet pääse jätteisiin käsiksi 31.10.2020 mennessä. Alueella on ollut pitkään rottaongelma.

Ympäristötarkastaja on tehnyt useita tarkastuskäyntejä Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman jätepisteelle kuluneen kesän ja syksyn aikana. Tarkastuskäynneillä 4.6, 8.6 ja 26.6.2020 jätepisteen alue on ollut siivoton ja roskia on levitelty pitkin jätepistettä. Maanantaina 8.6.2020 Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman edustajaan on otettu yhteyttä puhelimitse ja edustajaa on kehotettu siivoamaan jätepisteen alue. Tarkastuskäynnillä 26.6.2020 alue oli jälleen siivoton. Heinäkuussa 7.7.2020 kiinteistön omistajalle on lähetetty postitse kirje, jossa jätepisteen alue kehotetaan siivoamaan. Samalla kiinteistön omistajaa on pyydetty toimittamaan vastineensa asiaan 22.7.2020 mennessä. Vastinetta ei ole toimitettu. Tarkastuksella 10.8.2020 jätepisteen alue oli siivottu.Tarkastuskäynneillä 24.8 ja 3.9.2020 jätepisteen alue oli jälleen siivoton. Kymenlaakson Jäte Oy:n edustaja on ottanut yhteyttä elokuussa 2020 Ympäristöpalveluihin ko. jätepisteen siivottomuuden ja siellä havaittujen rottien takia.

Tarkastuskäynnillä 2.11.2020 todettiin, että jätepisteen aluetta oli pienennetty ja seinämän alalaitaan oli laitettu osittain verkkoa. Roska-astiat olivat täynnä ja mm. biojätettä oli astioiden vieressä maassa. Siivousmääräyksessä vaadittavia toimenpiteitä ei ole tehty. Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman edustaja kertoi 5.11.2020 puhelimessa, että siivousmääräyksessä vaadittuja jätepisteen muutostöitä jatketaan välittömästi. Marraskuussa 20.11.2020 kiinteistön edustajalle on lähetetty kirje, jossa ympäristöpäällikön määräämät toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 30.11.2020 mennessä. Kirjeessä on myös todettu, että jos toimenpiteitä ei ole tehty annettuun määräaikaan mennessä, asia tullaan viemään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan käsiteltäväksi 16.12.2020, jolloin lautakunta asettaa määräyksen tehostamiseksi uhkasakon.

Tarkastuskäynnillä 7.12.2020 todettiin, että jätepisteen alue oli siivoton eikä ympäristöpäällikön määräämiä toimenpiteitä ole tehty. Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulmalle on lähetetty 8.12.2020 kirje ja sähköposti, jossa on kerrottu, että asian käsittelyä jatketaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa. Ympäristölautakunta toistaa määräyksen alueen siivoamiseksi ja asettaa jätelain (646/2011) 129 §:n nojalla määräyksen tehostamiseksi uhkasakon. Mikäli jäteastioiden tyhjentämistä laiminlyödään toistuvasti, lautakunta voi asettaa uuden uhkasakon jäteastioiden riittävää tyhjentämistä koskevan määräyksen tehostamiseksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman (507-413-7-634) siivoamaan kiinteistön jätepisteen alueen välittömästi sekä muuttamaan jätepisteen rakenteet 31.1.2021 mennessä sellaisiksi etteivät rotat, linnut ja muut eläimet pääse jätteisiin käsiksi. Samalla Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa uhkasakon (1500 €) määräyksen tehostamiseksi. Uhkasakko määrätään maksuun, mikäli tarvittavia toimia Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman jätepisteelle ei ole annettuun määräaikaan mennessä tehty.

Perusteluna päätökselle on, että kiinteistöllä sijaitseva jätepiste aiheuttaa mm. epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä sekä terveyshaittaa. Lautakunta katsoo, että Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulma kiinteistönomistajana on vastuussa jätepisteen siivoamisesta, siistinä pitämisestä, jäteastioiden riittävän tiheästä tyhjentämisestä sekä jätepisteen rakenteiden muuttamisesta sellaiseksi, että haittaeläimet eivät pääse jätteisiin käsiksi. Asettamalla määräyksen tehosteeksi uhkasakon, lautakunta varmistaa, että jätepiste saadaan siivottua ja jätepiste muutettua jätelain ja terveydensuojelulain vaatimukset täyttäväksi. 

Sovelletut oikeusohjeet: jätelaki 646/2011, § 72 - 75, uhkasakkolaki 1113/1990 § 6, terveydensuojeluasetus 1280/1994 § 12.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on päätöksellään 16.12.2020 (§ 113) määrännyt Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman (507-413-7-634) siivoamaan kiinteistön jätepisteen alueen välittömästi sekä huolehtimaan, että jätepiste on rakenteiltaan sellainen, että rotat, linnut ja muut eläimet pääse jätteisiin käsiksi. Rakenteelliset muutokset määrättiin tehtäväksi 31.1.2021 mennessä. Määräysten tehosteeksi Mikkelin seudun ympäristölautakunta asetti 1500 €:n uhkasakon. Päätöksen mukaan uhkasakko määrätään maksuun, mikäli tarvittavia toimia Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman jätepisteelle ei ole annettuun määräaikaan mennessä tehty. Perusteluna päätökselle oli, että kiinteistöllä sijaitseva jätepiste aiheuttaa mm. epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä sekä terveyshaittaa. Lautakunta katsoi, että Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulma kiinteistönomistajana on vastuussa jätepisteen siivoamisesta, siistinä pitämisestä, jäteastioiden riittävän tiheästä tyhjentämisestä sekä jätepisteen rakenteiden muuttamisesta sellaiseksi, että haittaeläimet eivät pääse jätteisiin käsiksi.

Ympäristötarkastaja on tarkastanut jätekatoksen määräajan (31.1.2021) umpeutumisen jälkeen ja 28.4.2021, 3.5.2021 ja 7.5.2021. Roskakatoksen alue on ollut jokaisella tarkastuskerralla epäsiisti. Jätteitä on ollut jäteastioiden ulkopuolella ja jäteastiat ovat olleet täynnä. Tarkastuksen aikana lintujen havaittiin etsivän ruokaa roskakatoksesta, jossa oli myös biojätettä jätejakeiden seassa.

Tehtyjen tarkastusten perusteella on todettavissa, että roskakatos on edelleen toistuvasti epäsiisti, jätteitä on jäteastioiden ulkopuolella, jäteastioiden tyhjennysväli on riittämätön, roska-astiat likaiset eikä roskakatokseen ole tehty sellaisia muutoksia, jotka estäisivät haittaeläinten pääsyn jätteisiin käsiksi. Ympäristöpalvelut toteaa, että Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulma ei ole toteuttanut Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätöksen mukaisia toimia.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lähettänyt Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman edustajalle 17.2.2021 päivätyn kuulemiskirjeen (oheismateriaalina) haastemiehen välityksellä. Ympäristöpalvelut on varannut Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman edustajalle uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n mukaisesti tilaisuuden selityksen antamiseksi päätöksen laiminlyönnin johdosta ja uhkasakon tuomitsemista varten. Kirjeessä todetaan, että selityksen toimittamatta jättäminen ei estä hallintopakkotoimenpiteiden jatkamista. Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman edustaja ei ole antanut selvitystä laiminlyönnin johdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää 16.12.2020 § 113 asetetun 1500 euron uhkasakon maksuun.

Ympäristölautakunta määrää edelleen, että Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulman (507-413-7-634) on siivottava kiinteistön jätepisteen alue välittömästi ja huolehdittava siitä, että jäteastiat ovat ehjät ja asianmukaiset, jäteastioiden tyhjennysväli on riittävä, jätettä ei ole jäteastioiden ulkopuolella, ja että rotat, linnut ja muut eläimet  eivät pääse jätteisiin käsiksi (päävelvoite). Jätepisteen alue on siivottava välittömästi ja muut tarvittavat toimet jätepisteen siisteyden varmistamiseksi on tehtävä viimeistään 15.6.2021 mennessä. Samalla Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa uhkasakkolain mukaisen hallintopakon jätekatoksen siisteyden ylläpitämiseksi tarvittaville toimille siten, että jätekatoksen puhdistaminen ja jäteastioiden peseminen tai uusiminen ja tarvittavat rakenteelliset muutokset haittaeläinten pääsyn estämiseksi tehdään kiinteistönomistajan kustannuksella, mikäli kiinteistönomistaja ei ole määräaikaan mennessä noudattanut määräystä.

Päätöksen perusteet

Perusteluna päätökselle on, että kiinteistöllä sijaitseva jätepiste aiheuttaa mm. epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä sekä terveyshaittaa. Lautakunta katsoo, että Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulma kiinteistönomistajana on vastuussa jätepisteen siivoamisesta, siistinä pitämisestä, jäteastioiden riittävän tiheästä tyhjentämisestä sekä jätepisteen rakenteiden muuttamisesta sellaiseksi, että haittaeläimet eivät pääse jätteisiin käsiksi. Asettamalla määräyksen tehosteeksi hallintopakon, lautakunta varmistaa, että jätepiste saadaan siivottua ja jätepiste muutettua jätelain ja terveydensuojelulain vaatimukset täyttäväksi. 

Mäntyharjun kunnan voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Jäteastiat on mitoitettava niin, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu roskaantumista eikä haju- tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Loppujäteastiat on tyhjennettävä 2 viikon välein ja tarvittaessa useamminkin. Kiinteistöllä, jossa asuntoja on 1-5, tulee biojäteastia tyhjentää kahden viikon välein. Jäteastioiden puhdistaminen ja kunnossapito ovat jäteastian haltijan vastuulla. Loppujätteen keräysastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa ja biojäteastiat vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jätehuoltomääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Sovelletut oikeusohjeet: 

Jätelaki (646/2011) 126 §, 129 § 
Uhkasakkolaki (1113/1990) 6 §, 8 §, 10 §, 14 §, 
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Terveydensuojeluasetus 1280/1994 § 12,

Mäntyharjun kunnan jätehuoltomääräykset

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Mäntyharjun Säästökulma

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa jätelain (646/2011) 138 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.