Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2019

MliDno-2020-446

Valmistelija

  • Nina Gynther, terveystarkastaja, Nina.Gynther@mikkeli.fi
  • Lasse Lähde, terveystarkastaja, lasse.lahde@mikkeli.fi
  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta hyväksyi Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tarkistamisen vuodelle 2019 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen toiminta- alueelle kokouksessaan 12.12.2018. Valvontasuunnitelma käsittää ympäristöterveydenhuollon kaikki osa- alueet eli elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Valvontasuunnitelman toteutumista tulee arvioida vuosittain ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa monijäsenisessä toimielimessä.

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2019

Valvonnassa siirryttiin alkuvuodesta 2019 valtakunnalliseen ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus – ja tiedonhallintajärjestelmään VATIin. VATIn käyttöönotto on ollut haastavaa ja resursseja kuluttavaa. Ruokavirasto (entinen Evira) on järjestänyt VATIin liittyviä koulutus-/ kysy VATIsta tilaisuuksia, joihin valvontahenkilöstö on osallistunut. Ohjelman toimintavarmuus on vaihdellut.

Vuonna 2019 suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen on ollut haastavaa. VATI-järjestelmän tuomien haasteiden lisäksi on henkilöresurssissa ollut vajausta lähes koko toimintavuoden. Edellä mainittuihin haasteisiin viitaten, on suunnitelmallinen valvonta toteutunut vain 41,6 % suunnitellusta tavoitteesta. Riskinarvioinnin kautta on suuririskisimpiin kohteisiin mm. keskuskeittiöt ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden valmistuslaitokset pyritty valvontaa toteuttamaan suunnitellusti.

Ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuosille 2020-2024 mainitaan, että uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa on varauduttava siihen, että tietojärjestelmätyö vaikuttaa valvontayksiköiden toimintaan vielä kuluvankin valvontaohjelmakauden aikana. VATI on valvonnan kannalta olennaisen tärkeä työväline ja sen kehittämistyötä jatketaan yhä tulevan valvontaohjelmakauden aikana. Tietojärjestelmä vaikuttaa merkittävästi valvontaviranomaisten toimintaympäristöön, sillä mahdolliset vikatilanteet ja kehittämistyö voivat viedä aikaa lainsäädännön toimeenpanolta ja valvonnalta. Valvontaohjelmassa pyydetään valvontasuunnitelmia arvioivia viranomaisia asianmukaisesti huomioimaan tämä valvontasuunnitelmien toteutumista arvioidessaan.

Ruokavirasto seuraa kunnallisten valvontayksiköiden elintarvikevalvontaa VATI-tietojärjestelmän kautta. Oiva-tarkastukset ovat suunnitelmallista elintarvikevalvontaa.

Vuonna 2019 elintarvikevalvonnasta kertyneet tulot olivat noin 25 000 euroa.

Terveydensuojelulain valvontasuunnitelman toteutuminen 2019

Elintarvikevalvonnan tavoin on myös terveydensuojelulain mukainen valvonta siirtynyt käyttämään vuoden 2019 alusta VATI-tietojärjestelmää, joten vastaavat tietojärjestelmäongelmat ovat vaikeuttaneet merkittävästi työskentelyä vuoden 2019 aikana. Tietojärjestelmäongelmista huolimatta terveydensuojelulain mukainen valvontasuunnitelma on toteutunut melko hyvin. Valtakunnalliset ja paikalliset painopistealueet on pyritty ottamaan huomioon kaikessa työskentelyssä.

Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 154. Näiden tarkastusten osalta suunnitelman toteuma oli noin 79 %. Tarkastuksia tehtiin suunnilleen saman verran kuin vuonna 2018. Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi tehtiin asunnontarkastuksia ja muita tarkastuksia, kuten uimaveden levätarkastuksia ja sisäilmatarkastuksia yhteensä 119 kpl. Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 45 kappaletta. Talousvedestä ja uimavedestä haettiin suunnitellusti näytteitä yhteensä 239 kertaa. Lisäksi annettiin lausuntoja rakennus- ja ympäristöluvista, osallistuttiin sisäilmatyöryhmiin sekä tunnistettiin tuhoeläimiä ja annettiin ohjausta niiden torjuntaan. Hallintopakkoa käytettiin kahdessa valvontatapauksessa.

Terveydensuojelun valvontamaksuja kertyi 23 020 €

Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2019

Valvonnassa keskityttiin tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan saaneisiin myyntipaikkoihin. Valviran ohjeen mukaisesti kohteet on tarkastettava joka toinen vuosi. Vuonna 2019 suunnitelmallinen valvonta toteutui 60% suunnitelluista tarkastuksista. Tarkastus tehtiin Valviran neliportaista ABCD-lomaketta käyttäen. Tarkastustulokset on talletettu valtakunnalliseen Vati-järjestelmään.

Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tehtiin suunnittelematonta valvontaa. Tupakkalain mukaista suunnittelematonta valvontaa ovat mm. asuntoyhteisöjen tupakointikiellot. Vuonna 2019 on käsitelty kahden asuntoyhteisön kieltotapausta.

Lääkelain mukaisia nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkoja tarkastettiin 58 % myyntipaikoista. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei ole asettanut tarkastustiheydelle tavoitetta. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka tarkastetaan aina samalla kuin tupakan vähittäismyyntipiste.

Tupakkalain sekä lääkelain mukaan tehdyistä tarkastuksista ei peritä erillistä tarkastusmaksua. Kaikille 1.1.2019 voimassa olevan vähittäismyyntiluvan luvanhaltijoille on lähetetty vuosittainen valvontamaksu. Tupakka- ja nikotiininesteiden sekä lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden valvonta- ja lupamaksuilla kerättiin maksuja yhteensä noin 77 900 euroa.

Eläinten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon suunnitelman toteutuminen 2019

Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja laatu on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Kiireetöntä ja kiireellistä eläinlääkäriapua on pystytty tarjoamaan kohtuullisessa ajassa. Päivystys on toiminut hyvin sekä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen omana toimintana että Kangasniemen alueella Jyväskylän seudun yhteistyöllä järjestettävässä päivystysrenkaassa. Eläköitymisen ja muiden työaikajärjestelyjen vuoksi praktikkoeläinlääkäriresurssi on toimintavuoden aikana vähentynyt 0.3 htv. Tämän vuoksi eläinlääkäripalvelujen saatavuus on haavoittuva erityisesti päivystysaikaan, jos tulee ennakoimattomia poissaoloja tai sijaisten saaminen loma-ajoiksi vaikeutuu nykyisestä. Koska avustavaa henkilökuntaa on käytössä vain osa-aikaisetsi virka-aikana Mikkelissä ja Mäntyharjulla eläinlääkäriresursseja menee myös avustajan tehtävien hoitoon muina aikoina.

Viranomaistyötä varten perustettu valvontaeläinlääkärin virka on ollut täyttämättä 6.8.2019- 31.12.2019. Tämä on merkittävästi heikentänyt eläinsuojelulain mukaisten tehtävien hoitoa ja vähentänyt tehtyjen tarkastusten määrää.

Terveysvalvonnan johtajan virka on ollut täyttämättä 11.3.2019 - 31.12.2019. Tämä on lisännyt osittain sijaisena toimineen vastaavan eläinlääkärin hallinnollista työmäärää ja vähentänyt hallintoon ja virkatehtäviin käytettävissä olevia kokonaisresursseja.

Sairaskäyntejä tehtiin vuonna 2019 yhteensä 1605 (1697), joista päiväsaikaan 1154 (1236) sekä 451 (434) päivystyksessä. Virkamatkoja tehtiin 261 (425) joista 55 (103) oli valvontaeläinlääkärin eläinsuojelukäyntejä ja 166 (202) lihantarkastustyötä Kangasniemellä. Muita tarkastus- ja virkamatkoja tehtiin 40. Pieneläinkäyntejä oli 6807 (6954), joista virka- aikaan 5651 (5845) sekä päivystyksessä 1156 (1109) – suluissa on esitetty vuoden 2018 vastaavat luvut.

Klinikkamaksuja kertyi vuonna 2019 yhteensä 65 956 € ja hyötyeläimen omistajia subventoitiin 17 542 eurolla.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja tarvittavat toimenpiteet

Ympäristöterveydenhuollon eri lakien mukaista toimintaa valvovat keskusvirastot antavat suosituksia erilaisten valvontakohteiden tarkastustiheydestä. Valvonta on kohdennettu paikallisen riskinarvioinnin perusteella tärkeimpiin kohteisiin. Vuonna 2019 suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen on ollut haastavaa. VATI-järjestelmän tuomien haasteiden lisäksi on henkilöresurssissa ollut vajausta elintarvikevalvonnassa, eläinlääkintöhuollossa ja hallinnossa lähes koko toimintavuoden. Tämän seurauksena suunnitelmien mukaista valvontaa ei ole pystytty toteuttamaan ja myös ilmoitusperusteiset valvontakäynnit ovat ruuhkautuneet ja vasteajat pidentyneet erityisesti eläinsuojelussa. Eläinlääkäripalvelujen saatavuus on haavoittuva mikäli resurssit vähenevät nykyisestä.

Lisäresursseja on saatu palkkaamalla kesäisin kaksi terveystarkastajaharjoittelijaa kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi koulutukseen liittyvässä harjoittelussa on ollut terveysinsinöörejä. Käynnissä oleva maakuntavalmistelu on myös vienyt resursseja perustyöltä

Tietojärjestelmien toimivuus on yksi valtakunnallisten suunnitelmien painopiste vuonna 2020. Paikallisesti pyritään varmistamaan resurssien riittävyys.

Valvontakertomukset ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy annetun selvityksen koskien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumista vuonna 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.