Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen 2019

MliDno-2020-445

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten ja rekisteröintimenettelyn piirissä olevien kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää periaatteet valvonnan järjestämisestä ja kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin perusteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena.

Ympäristöpalvelut on laatinut vuodesta 2014 lähtien vuosittain uuden ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja –ohjelman. Valvontaohjelmaan on sisällytetty myös jätelain mukainen säännöllinen valvonta, merenkulun ympäristönsuojelun valvonta (huvivenesatamat) ja maa-aineslain mukaiset valvontakohteet. Vuoden 2019 valvontasuunnitelmaan sisältyi yhteensä 45 ympäristölupakohteen, 40 maa-aineskohteen ja 26 rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvan kohteen tarkastusta. 

Vuonna 2019 valvontaohjelmassa olevien kohteiden tarkastuksia tehtiin yhteensä 104. Maa-aineskohteiden tarkastuksia tehtiin 32 kpl, ympäristöluvan varaisten kohteiden tarkastuksia 51 ja rekisteröintimenettelyn piirissä olevien kohteiden tarkastuksia 13. Lisäksi tarkastuksia tehtiin jätelain 100 §:n tarkoittamille kohteille ja merenkulun ympäristönsuojelusta annetun lain (2009/1672) tarkoittamille huvivenesatamille. Vuodelle 2019 laaditun ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman voidaan todeta toteutuneen pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Rekisteröintimenettelyn piirissä olevia kohteita ja maa-aineskohteita tarkastettiin suunniteltua vähemmän, kun taas louhinta- ja murskauskohteita, joilla on sekä maa-aines- että ympäristölupa, tarkastettiin suunniteltua enemmän. 

Tarkempi valvontasuunnitelman toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutumisen vuodelta 2019.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.