Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Toisen valvontaeläinlääkärin viran perustaminen

MliDno-2020-396

Valmistelija

 • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään eläinlääkintähuoltolain lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (441/2013), eläimistä saatavista sivutuotteista annetussa laissa (517/2015), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (387/2014) ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013). (24.4.2015/519).

Eläinsuojelulain 36 §:n mukaan kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi valvovat eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä lopetusasetuksen noudattamista kunnan alueella. Eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin mukaisesti kunta voi hoitaa valtion tehtäväksi elintarvikelaissa tai sen nojalla säädetyn lihantarkastuksen ja siihen liittyvän valvonnan, jos kunta on tehnyt siitä Ruokaviraston (ennen Elintarviketurvallisuusviraston) kanssa sopimuksen. Tällä hetkellä Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla on sopimus yhden teurastamon lihantarkastuksesta. Eläinlääkintähuoltolain 15 § 3 momentin mukaan kunnan on lisäksi huolehdittava muissa edellä mainituissa laeissa kunnaneläinlääkärille säädettyjen tai näiden lakien nojalla määrättyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä alueellisen suunnitelman ja valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Valtion kunnalta ostamiin valvontatehtäviin kuuluvat eläinsuojelulain mukaisen valvonnan lisäksi:

 • eläinten tarttuvien tautien valvonta
   
 • eläinten sisämarkkinakauppaan liittyvät tarkastukset
   
 • sivutuoteasetuksen määräämät tarkastukset.
   

Kunnalle maksetaan korvaus näiden valvontatehtävien hoidosta eläinlääkintähuoltolain 23 §:n ja eläinlääkintähuoltoasetuksen 3 §:n mukaisesti.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa on tällä hetkellä yksi valvontaeläinlääkäri, jonka työtehtävät ovat pääosin valtion korvaamia tehtäviä. Lisäksi valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat alkutuotannon (maitohygienia) tarkastukset, jotka ovat tarkastuskohteille maksullisia. Tällä hetkellä hänen työpanoksensa kohdistuu lähes täysin eläinsuojelulain mukaisiin valvontatehtäviin. Jo vuoden 2019 suunnitelman mukaisia alkutuotannon tarkastuksia (41) ei ole ehditty tehdä lainkaan. Tilanne tulee olemaan todennäköisesti sama vuoden 2020 suunnitelman mukaisten tarkastusten osalta ilman lisäresursseja. Valvontaeläinlääkärin työmäärä on kuitenkin niin suuri, että tarve on toiselle täysipäiväiselle valvontaeläinlääkärille, jonka työtehtävät koostuisivat myös valtion korvaamista tehtävistä. Valvontaeläinlääkärin työpanos menee tällä hetkellä täysin viranhaltijan puuttumisen aikana syntyneen ruuhkan ja akuuttien eläinsuojeluilmoitusten käsittelyyn, suunnitelman mukaisia tarkastuksia ei ehditä tehdä lainkaan. Alueella on Ilmoituksenvaraisen toiminnan tarkastettavia kohteita 21 (kenneleitä 6, talleja 13, eläinhoitoloita 2). Todennäköisesti määrä tulee kasvamaan, sillä osalla toimijoista lienee ilmoitus eläintenpitorekisteriin tekemättä. Tällä hetkellä avoinna on yli 30 epäilyyn perustuvaa tapausta, joista osa tulee olemaan hyvin työläitä (navetat, tallit, kissapopulaatiot). Aiempien kokemusten perusteella arvioimme, että pelkästään tämän hetken suman purkamiseen uusien tapausten ohella menisi n. vuosi, jos käytettävissä olisi 2 htv resurssi eli jo pelkästään näiden tapausten hoitamiseen kohtuullisessa ajassa tarvitaan huomattavasti lisäresursseja. On myös huomioitava, että uusia ilmoituksia ja tapauksia tulee jatkuvasti, mikä lisää työmäärää koko ajan. Valvontaeläinlääkäriresurssi ei riitä tällä hetkellä lainkaan muuhun valvontaan.

Lisäresursseilla pystytään purkamaan nykyinen työruuhka, hoitamaan kiireelliset eläinsuojelutapauksen mahdollisimman nopeasti, lyhentämään reagointiaikaa kaikkiin ilmoituksiin sekä toimittamaan päätökset ja raportit kahden viikon tavoiteajan kuluessa. Tämä lisää asiakkaiden oikeusturvaa. Nopea vaste erityisesti eläinsuojeluepäilyissä on tarpeen siksikin, että asianhoito vaikeutuu venyessään ja lisää sekä tarkastuskohteen henkistä ahdistusta ja myös valvontaeläinlääkärin stressiä työtehtävien hoidon viivästyessä.

Jos meillä on käytettävissä kaksi valvontaeläinlääkäriä, voidaan työtä tehdä myös parityöskentelynä. Työparin kanssa töiden jako tarkastuspäiviin ja toimistopäiviin on tehokkaampaa. Ajomatkoissa säästyy aikaa, kun yhtenä päivänä voidaan käydä useampi käynti. Työpari lisää merkittävästi työturvallisuutta, sillä monet tapaukset ja tarkastustilanteet ovat todellinen (fyysinen) riski valvonnan tekijälle. Parityöskentelyssä pöytäkirjojen ja itse tarkastuksen laatu paranee, mikä osaltaan myös lisää valvottavien ja valvojien oikeusturvaa. 2 htv resurssilla pystyttäisiin jatkossa myös panostamaan suunnitelmanmukaisiin tarkastuksiin, kun akuutit ilmoituksen saadaan hoidettua nopeammin niin että ne eivät pääse ruuhkautumaan.  Jatkossa on myös mahdollista, että valvontaeläinlääkäriresurssia voidaan hyödyntää myös muissa valvontatehtävissä kuten eläintauti- ja sivutuotevalvonnassa sekä lihantarkastuksessa kunnaneläinlääkärien lisäksi tai sijaisina.  Tämä helpottaisi työvuoro- ja lomasuunnittelua ja voisi vähentää sijaistarvetta. Tämän hetken työmäärällä ja resurssitilanteessa se ei ole mahdollista. Osa-aikainen (0.5 htv) valvontaeläinlääkäriresurssi ei ole riittävä helpottamaan tilannetta: Tällöin tarkastuksia voitaisiin tehdä jonkin verran enemmän ja nopeammalla aikataululla, mutta vastaavasti lisääntyneet kirjoitustyöt kasaantuisivat entistä enemmän yhdelle henkilölle ja viivästyisivät entisestään. Lisäksi viranhaltijan rekrytointi osa-aikaiseen virkaan voi olla hyvin haastavaa.

Selvityksemme mukaan valvontaeläinlääkärin tehtävät suhteutettuna asukasmäärään ovat lähialueen muissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä selkeästi paremmin resursoitu kuin Mikkelissä. Valvontaeläinlääkärin työ on hyvin kuormittavaa paitsi fyysisesti myös henkisesti jo pienemmilläkin työmäärillä kuin Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella. Siksi on tärkeää, että työkuorma pysyy kohtuullisena, jotta virassa nyt olevat henkilöt (valvontaeläinlääkäri ja muut eläinlääkärit) jaksavat myös pysyä virassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle uuden valvontaeläinlääkärin viran perustamista.

Päätös

Lautakunta suhtautuu myönteisesti toisen valvontaeläinlääkärin viran perustamiseen aluehallintoviraston rahoituksella. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten ja päätös tehdään myöhemmin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin seudun ympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.