Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019/Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MliDno-2020-449

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa raportoidaan toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen, talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat ja selvitys poikkeamien syistä.  Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielinten tuloskorteilla, joka on sisällytetty osaksi toimintakertomusta. Tavoitteiden toteutuminen on arvioitava sillä tasolla, että niiden perusteella, voidaan arvioida, onko toimintaa toteutettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristölautakunnan toimintakertomuksessa on esitetty myös kuntien maksuosuudet tulosyksiköittäin. Erillisessä liitteessä esitetään arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan noudattamisesta.                  

Talouden tunnuslukujen osalta raportoidaan TA 2019, TP2019 ja toteutuma %. Tuloskortilla raportoitavat toimintaa koskevat tunnusluvat ovat terveysvalvonnan tarkastukset, eläinlääkintähuollon sairas- ja virkamatkat ja hoidetut pieneläimet ja ympäristönsuojelun osalta lupavelvollisten kohteiden tarkastukset ja kirjalliset asiakassuoritteet (päätökset, lausunnot).

 

Ympäristölautakunnan talousarvion toteuma vuonna 2019

 

TA 2019

Toteuma 31.12.2019

Toimintatuotot (sisältää kuntaosuudet)

   988 830

    946 970

Toimintakulut

2 099 780

1 944 045

Toimintakate

1 110 950

   997 075


Liitteenä on toimintakertomus, johon sisältyy kuvaus palvelusuunnitelman ja talouden toteutumisesta, talouden tunnusluvut, kuntaosuudet ja tuloskortti sekä erillisenä liitteenä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomake.

Lautakunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään toimintakertomukseen/tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen 30.3.2020 tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan toteutumisen vuodelta 2019 ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.