Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tiedoksi

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 16.1.2020 Diaarinumero 5628/1/19 vesihuoltolain mukaista hallintopakkoa koskevasta valituksesta. Vesiosuuskunnan alueella asuva kiinteistönomistaja valitti Itä-Suomen hallinto-oikeuden 18.10.2019 antamasta päätöksestä. Hallinto-oikeus piti voimassa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 8.3.2018 § 32 uhkasakon maksuunpanoa koskeva päätöksen.

Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut kiinteistönomistajan lähettämää valitusajan päätyttyä saapunutta valitusta.
 

Elintarvikehuoneiston määrääminen väliaikaiseen kieltoon

Terveystarkastaja Noora Pesonen on käyttänyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 6.9.2017 § 8 antaman delegointipäätöksen perusteella elintarvikelain 55, 56, 59 §:en mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja. Elintarvikehuoneiston elintarviketoiminta on määrätty väliaikaiseen kieltoon haittaeläimien aiheuttaman terveysvaaran vuoksi. Elintarvikkeiden valmistus, kaupanpito, tarjoilu tai muu luovutus taikka käyttö elintarvikkeen valmistuksessa on kielletty edellä todetun epäkohdan korjaamisen ajaksi lukuun ottamatta valvontaviranomaisen hyväksymiä poikkeuksia.

Elintarvikehuoneiston tiloissa on määrätty tehtävän ammattimaista tuholaistorjuntaa rottien ja hiirien poistamiseksi, tilojen perusteellista ja asianmukaista puhdistamista ja desinfiointia sekä rakenteiden tiivistämistä. Ylimääräisen turhan tavaran säilyttämistä on rajoitettu ja turhaa tavaraa on ohjattu hävittämään, jotta puhtaanapito mahdollistuu. Haittaeläimistä kontaminoituneet elintarvikkeet sekä pakkausmateriaalit on hävitetty, rakenteita tiivistetty, tiloja puhdistettu ja ammattimainen tuholaistorjunta aloitettu.

Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Kieltoa on purettu vaiheittain valvovan viranomaisen erillisten päätösten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.